Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
577 ZAM - Kén chồng 39 95 41.05%
692 XUCXAC 15 31 48.39%
597 TWOPATH - Hai tuyến đường 19 33 57.58%
624 TREE 8 17 47.06%
890 TRAFFIC - Giao thông 3 4 75.00%
906 TRACTOR - Máy kéo 5 17 29.41%
541 TOPOSORT – Sắp xếp TOPO 238 514 46.30%
578 TICKET - Đổi vé 10 14 71.43%
863 SUMTREE - Tổng trên cây 2 13 15.38%
860 SUMMIT - Hội nghị Mỹ - Triều lần 4 0.00%
861 SUMMAX5 - Tổng trên cây 5 0.00%
856 SUMMAX4 - Tổng lớn nhất trên cây 5 9 55.56%
852 SUMMAX3 - Dán tranh 14 18 77.78%
851 SUMMAX2 - Tổng lớn nhất trên cây 16 25 64.00%
850 SUMMAX1 - Nhánh có tổng lớn nhất 17 23 73.91%
867 SUM3 - Thay đổi trọng số đỉnh 1 1 100.00%
540 STROCONN – Thàn phần liên thông mạnh 39 68 57.35%
574 STABLE - Ổn định 19 23 82.61%
572 SPY - Điệp viên 18 30 60.00%
543 SPANNING – Cây khung 146 293 49.83%
552 SMINPATH – Đường đi ngắn nhất (bản dễ) 244 469 52.03%
555 SMAXFLOW – Luồng cực đại trên mạng (cơ bản) 19 46 41.30%
1236 SMAX - Diện tích lớn nhất 11 17 64.71%
1371 SLOW - Chậm chạp 14 27 51.85%
567 SILKROAD - Con đường tơ lụa 62 143 43.36%