Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
1251 SEQSTR - Dãy xâu 20 56 35.71%
1250 COPRIME - Nguyên tố cùng nhau 15 93 16.13%
1249 LOVESONG - Hát giao duyên 53 251 21.12%
1248 BIT - Phép toán thao tác bit 11 74 14.86%
1247 EQUA - Phương trình 34 123 27.64%
1246 BONUS - Phần thưởng 64 256 25.00%
1245 NSTR - Số lượng xâu 2 7 28.57%
1244 ESEQ - Dãy số 93 619 15.02%
1243 GOLD - Lấy vàng 12 43 27.91%
1242 ICBUS - Xe liên tỉnh 22 41 53.66%
1241 TSP - Bài toán người du lịch 30 163 18.40%
1240 REPAIR - Sửa đường 6 13 46.15%
1239 PIN 9 19 47.37%
1238 NETNUM - Điền bảng số 8 15 53.33%
1237 COMASIGN - Phân máy thực tập 15 29 51.72%
1236 SMAX - Diện tích lớn nhất 11 17 64.71%
1235 CPATH 7 13 53.85%
1234 SIGN - Xin chữ ký 12 26 46.15%
1233 NANGSUAT - Năng suất dây chuyền 12 54 22.22%
1232 GCDLCM - Ước chung và Bội chung 16 114 14.04%
1231 DOMINO 9 39 23.08%
1230 TRENET - Lưới tam giác 20 68 29.41%
1229 CROBOT - Chu trình 16 63 25.40%
1228 TUNNEL - Các đường hầm 23 83 27.71%
1227 MATRIX - Ma trận đơn vị 15 56 26.79%