Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
1242 ICBUS - Xe liên tỉnh 22 41 53.66%
1097 ICECREAM 6 37 16.22%
1434 IDEAL - ĐƯỜNG ĐI LÝ TƯỞNG 3 7 42.86%
2157 ILOCZYN 8 20 40.00%
2080 IMGAME 0 0 -
2007 IMGAME 1 1 100.00%
885 INCPATH 2 3 66.67%
619 INCPOS 13 42 30.95%
221 INCSEG - Dãy con liên tiếp không giảm dài nhất 193 299 64.55%
1331 INCSEQ - Số dãy con 2 3 66.67%
2293 INDUSTRIALSPY 1 1 100.00%
811 INFINITY - Vô hạn 13 77 16.88%
1314 INFORNO 0 7 0.00%
587 INOUTSEQ - Cập nhật In-Out 16 27 59.26%
1363 INPOLY - Đa giác 17 39 43.59%
5040 INSERT - Chèn xâu 55 67 82.09%
2268 INSERTAR 0 0 -
639 INSPIRE 0 0 -
5022 INVARR - Đảo ngược mảng 54 76 71.05%
5011 INVERT - Số đảo ngược 34 50 68.00%
1338 INVITE - MỜI XEM PHIM 3 3 100.00%
222 IP - Số IP của nhân viên 146 481 30.35%
2026 IRREV - Phần tử không xác định 0 0 -
1274 ISLAND 2 2 100.00%
356 ISPRIME - Kiểm tra số nguyên tố 145 590 24.58%