Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
1488 BIENDOI - Biến đổi 12 54 22.22%
1233 NANGSUAT - Năng suất dây chuyền 12 54 22.22%
1234 SIGN - Xin chữ ký 12 26 46.15%
472 UCLNPATH – Đường đi không nguyên tố 12 36 33.33%
1243 GOLD - Lấy vàng 12 43 27.91%
1509 BONUS - Phần thưởng 12 37 32.43%
487 DPANTS – Kiến tha mồi 12 17 70.59%
250 MAHATAN - Khoảng cách MAHATAN 12 119 10.08%
2057 SEQ 11 48 22.92%
1038 BRIDGE - Xây cầu 11 25 44.00%
1294 DIVFACT 11 30 36.67%
18 HY011 - Sắp xếp mảng 11 43 25.58%
1307 ODAROAD - Làm đường 11 20 55.00%
1052 BEADS - Chuỗi ốc 11 41 26.83%
1053 QUEEN - Quân hậu 11 36 30.56%
2335 GOODARR 11 57 19.30%
43 HY036 11 39 28.21%
1325 SPLITSEQ - Chia dãy 11 33 33.33%
317 MK12SUM – Đa thức 11 114 9.65%
573 MARBLES- Bắn bi 11 34 32.35%
1093 SIMPLEGRAPH 11 18 61.11%
333 MK121AMS – Số Amstrong 11 28 39.29%
1103 TABLE 11 24 45.83%
1146 PTC - Phần tử chung 11 11 100.00%
638 VMACHINE 11 24 45.83%