Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
1050 PERIOD - Kiểm tra tin học 9 17 52.94%
1317 BRACKVAL - Giá trị biểu thức ngoặc 9 27 33.33%
1328 DOMINO - Domino 9 16 56.25%
1355 TRICOUNT - Đếm số tam giác 9 32 28.13%
853 DISTK - Khoảng cách K trên cây 9 17 52.94%
86 FUTPAST - Tương lai và quá khứ 9 49 18.37%
1373 SUBKGCD - Ước dãy 9 18 50.00%
1123 L1L2K - Nối điểm L1-L2 9 72 12.50%
1125 CLRTAB - Bảng màu 9 52 17.31%
1383 PARK - Công viên 9 49 18.37%
1129 RESORT - Khu nghỉ dưỡng 9 26 34.62%
1131 LCS - Dãy con chung dài nhất 9 41 21.95%
1395 CNTTREE - Đếm cây 9 24 37.50%
1149 OAKS - Rừng sồi 9 38 23.68%
1406 SDINO 9 85 10.59%
643 LEXSTR 9 10 90.00%
1413 ROADADS - Quảng cáo ven đường 9 25 36.00%
648 BTOWER 9 33 27.27%
394 BTXICHTHO - Vó ngựa tung hoành 9 44 20.45%
415 APSTAIRS - Cầu thang nhà A Phủ 9 49 18.37%
416 MBACTERIA - Phát hiện về vi khuẩn 9 17 52.94%
1194 BALANCED - Giao thông cân bằng 9 26 34.62%
1202 CTREE - Đếm cây 9 27 33.33%
1463 WISHES - Tổng ước 9 34 26.47%
709 CD2B20 - Cân đĩa 9 18 50.00%