Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
472 UCLNPATH – Đường đi không nguyên tố 13 37 35.14%
5082 GARDEN - Vườn cây ăn quả 13 37 35.14%
232 RELATION - Bội số 12 37 32.43%
1519 BUS - Đi xe buýt 3 37 8.11%
1536 MATH 8 36 22.22%
522 ITBRCKTS - Truy vấn dãy ngoặc Version 1 19 36 52.78%
17 HY010 - Thuận thế 17 36 47.22%
5137 COLORFUL - Đa sắc 5 36 13.89%
1053 QUEEN - Quân hậu 11 36 30.56%
10028 DDD - Đếm đường đi 12 36 33.33%
1081 VIRUS - Virus biến dạng 12 36 33.33%
830 FIBSEQ - Dãy Fibonacci 13 36 36.11%
603 COLOR 17 36 47.22%
1118 LOTTERY - Xổ số 13 36 36.11%
1384 DEGREE - Trao bằng tốt nghiệp 17 36 47.22%
970 SKIING - Trượt tuyết 1 36 2.78%
1484 BONUS - Phần thưởng 9 36 25.00%
2075 CHARM 12 35 34.29%
1056 RSELECT - Chọn Robot 10 35 28.57%
813 WRESTLING - Đấu vật 16 35 45.71%
1091 BRIDGES - Cầu khỉ 10 35 28.57%
597 TWOPATH - Hai tuyến đường 19 35 54.29%
599 AIRLINES - Tuyến bay 25 35 71.43%
626 HARMONY 10 35 28.57%
900 NCODERS - Tượng đài 17 35 48.57%