Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
1020 PHOTO - Chụp ảnh 21 41 51.22%
1019 TRIP - Di chuyển 19 61 31.15%
1018 ACTIVITY - Trò chơi tập thể 15 33 45.45%
1017 CUT - Chia quà 13 24 54.17%
1016 SORT - Sắp xếp lại 10 56 17.86%
1015 GAMEF - Trò chơi hái hoa 10 18 55.56%
1014 VALG - Giá trị lớn nhất của đồ thị 10 27 37.04%
1013 CANDY - Chia kẹo 5 14 35.71%
1012 CGRAPH - Đồ thị 11 50 22.00%
1011 SUMSEQ - Tổng lớn nhất 8 23 34.78%
1010 BRACKET - Dãy ngoặc 9 25 36.00%
1009 MEDIAN - Số trung vị 16 54 29.63%
1008 EQUATION - Bất phương trình XOR bit 8 20 40.00%
1007 GRCOLOR2 - Tô màu độ thị 2 17 33 51.52%
1006 DELPALIN - Xóa xâu đối xứng 14 15 93.33%
1005 SEQ14 - Dãy số 14 10 16 62.50%
1004 GRCOLOR - Tô màu đồ thị 30 45 66.67%
1003 CONSTRUCT - Xây dựng 41 134 30.60%
1002 MINE - Đào vàng 25 146 17.12%
1001 ODDCOIN - Tiền xu 87 272 31.99%
1000 WALL - Sửa hàng rào 41 155 26.45%
998 EMPLOY - Tuyển dụng 3 57 5.26%
976 HIRE - Thuê xe 12 19 63.16%
973 SEARCH - Dãy số 0 1 0.00%
937 ALLEY - Lối đi 8 18 44.44%