Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
2336 GRIDCOLOR 5 25 20.00%
2338 NINJASET 5 12 41.67%
10018 SPIDERCANDY 5 18 27.78%
35 HY028 - Thứ tự sang ngày tháng năm 5 38 13.16%
1059 P - Chữ P 5 30 16.67%
10029 RBTREE - Cây đỏ đen 5 8 62.50%
1583 CONSTRUCT - Làm đường 5 14 35.71%
583 TOWERBOX - Tháp hộp 5 52 9.62%
1351 ROAD - Xây dựng đường 5 66 7.58%
1102 NPAIRS 5 7 71.43%
856 SUMMAX4 - Tổng lớn nhất trên cây 5 9 55.56%
1113 NECKLACE - Dây chuyền 5 8 62.50%
875 BUILD - Xây dựng cầu hầm 5 13 38.46%
1388 MTC - Dãy núi 5 10 50.00%
1389 YENOM2 - Thanh khoản 2 5 13 38.46%
1390 MGCD - Tích ước chung lớn nhất 5 9 55.56%
889 PHOTO - Bức ảnh đẹp 5 5 100.00%
1145 DRAGON - Đảo rồng 5 14 35.71%
1150 COMMANDO - Phân đội 5 13 38.46%
906 TRACTOR - Máy kéo 5 17 29.41%
651 HCN 5 14 35.71%
653 AVERAGE 5 127 3.94%
1425 WALK - Du lịch lữ hành 5 16 31.25%
1426 DCPP - Dạo phố 5 22 22.73%
1173 MROADS - Làm đường 5 7 71.43%