Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
1073 FLOWER - DI CHUYỂN CHẬU HOA 6 31 19.35%
1340 CANDIES - Hộp kẹo 6 17 35.29%
1342 SEQ - Dãy số 6 9 66.67%
1345 JOBBERY 6 17 35.29%
1106 BOARD - Bảng số 6 55 10.91%
1362 XMOD - Số dư 6 53 11.32%
1114 DIAGONAL - Trội chéo 6 12 50.00%
874 MEMORIES - Hồi ký 6 40 15.00%
619 INCPOS 6 10 60.00%
880 ACM 6 7 85.71%
1136 PAINT - Sơn màu nước 6 41 14.63%
889 PHOTO - Bức ảnh đẹp 6 6 100.00%
1145 DRAGON - Đảo rồng 6 22 27.27%
1410 SAG - Khôi phục xâu 6 7 85.71%
906 TRACTOR - Máy kéo 6 19 31.58%
651 HCN 6 15 40.00%
5003 MUL 6 7 85.71%
1420 DEA - Chống buôn lậu ma túy 6 16 37.50%
1174 READTIME - Đọc đĩa 6 23 26.09%
5015 HEX - Số thập lục phân 6 7 85.71%
1436 LINEUP - Chụp ảnh bò 6 15 40.00%
1441 FENCE - Xây rào 6 8 75.00%
1451 KDIV - Chia hết 6 11 54.55%
2219 PALIND 6 7 85.71%
685 BUILDROAD - Xây dựng đường 6 28 21.43%