Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
2100 MUTATION 0 0 -
2013 NAMING 0 0 -
1233 NANGSUAT - Năng suất dây chuyền 12 54 22.22%
2253 NANTIPRIME 0 1 0.00%
1438 NASA - Kế hoạch phóng tàu vũ trụ 15 39 38.46%
1205 NAUGHTY - Những chú bò tăng động 48 131 36.64%
2014 NAW 0 1 0.00%
2250 NBRIDGE 0 0 -
2251 NBUY 1 7 14.29%
1305 NCALC 8 26 30.77%
900 NCODERS - Tượng đài 17 35 48.57%
136 NEARESTP – Cặp điểm gần nhất 26 100 26.00%
1113 NECKLACE - Dây chuyền 5 8 62.50%
2302 NENBIT 0 0 -
1087 NET - Đường truyền quan trọng 66 218 30.28%
1365 NET - Đường truyền quan trọng 19 43 44.19%
1119 NETACCAL - Tăng tốc mạng máy tính 8 9 88.89%
593 NETACCEL - Tăng tốc mạng máy tính 53 78 67.95%
1238 NETNUM - Điền bảng số 8 15 53.33%
551 NETREDUCE – Mạng rút gọn 49 124 39.52%
1051 NETWORK - Mạng máy tính 3 12 25.00%
1206 NETXOR - Mạng an toàn 6 13 46.15%
366 NEWYEAR - Chúc Tết 75 153 49.02%
2254 NFACTOR 7 15 46.67%
209 NGTO - Phân tích thành tổng hai số nguyên tố 106 200 53.00%