Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
1093 SIMPLEGRAPH 11 18 61.11%
92 MSB – Bit cao nhất 14 18 77.78%
93 LSB – Bit thấp nhất 15 18 83.33%
95 BITFLIP – Đảo bit 10 18 55.56%
1144 HOLES - Đào hố 6 18 33.33%
908 SHELVES - Tủ tài liệu 11 18 61.11%
1422 ASSIGN - Phân công 3 18 16.67%
2226 SORTING 0 18 0.00%
709 CD2B20 - Cân đĩa 9 18 50.00%
2005 HIGHWAY 2 18 11.11%
1006 DELPALIN - Xóa xâu đối xứng 14 18 77.78%
1271 BOB 6 18 33.33%
507 TWOLETTER – Đếm hình chữ nhật chứa 2 ký tự 13 18 72.22%
1542 TRANS 9 17 52.94%
525 QSUMRECT– Truy vấn tổng trên bảng số 8 17 47.06%
1040 EXIT - Tìm cửa thoát 5 17 29.41%
1050 PERIOD - Kiểm tra tin học 9 17 52.94%
31 HY024 - Xe Buýt 0 17 0.00%
2337 HAIQUA 6 17 35.29%
1323 NUMLOCK - Khóa số 4 17 23.53%
1340 CANDIES - Hộp kẹo 6 17 35.29%
853 DISTK - Khoảng cách K trên cây 9 17 52.94%
863 SUMTREE - Tổng trên cây 4 17 23.53%
624 TREE 8 17 47.06%
887 POSTMAN - Chuyển phát hàng 1 17 5.88%