Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
1297 BONUS 18 70 25.71%
2333 BEAUTARR 18 60 30.00%
548 EULERCIR – Chu trình Euler 18 109 16.51%
572 SPY - Điệp viên 18 43 41.86%
839 KRYP6 18 60 30.00%
1105 MINE - Xây đập giữ vàng 18 151 11.92%
850 SUMMAX1 - Nhánh có tổng lớn nhất 18 25 72.00%
851 SUMMAX2 - Tổng lớn nhất trên cây 18 28 64.29%
618 COMPRESS 18 41 43.90%
1143 SEQ2015 18 54 33.33%
899 SOCOLATE - Mua Sô-cô-la 18 144 12.50%
672 MDIST 18 27 66.67%
694 FAREWELL - Chia tay 18 26 69.23%
705 CD2B15 - Tổ hợp 18 101 17.82%
1477 XQUERY - Truy vấn 18 176 10.23%
2001 JOB - Sắp xếp công việc 18 124 14.52%
231 BWTILE - Tô màu 18 50 36.00%
1019 TRIP - Di chuyển 18 55 32.73%
1031 LATCO - Lật cờ 19 82 23.17%
522 ITBRCKTS - Truy vấn dãy ngoặc Version 1 19 36 52.78%
14 HY007 - Chia dãy bằng nhau 19 158 12.03%
25 HY018 - Tổng diện tích phủ bởi các HCN 19 40 47.50%
1357 TRIP2015 19 82 23.17%
597 TWOPATH - Hai tuyến đường 19 35 54.29%
1365 NET - Đường truyền quan trọng 19 43 44.19%