Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
529 HCARDGAME - Bốc bài (bản khó) 17 43 39.53%
1360 TREE - Đường kính cây 17 139 12.23%
1363 INPOLY - Đa giác 17 32 53.13%
1376 TOUR - Hành trình du lịch 17 123 13.82%
611 REVERSE - Đảo ngược xâu 17 52 32.69%
1384 DEGREE - Trao bằng tốt nghiệp 17 36 47.22%
1459 TASKSELECT - Làm đề thi 17 46 36.96%
2229 BANK 17 39 43.59%
5061 DELCHAR - Xóa ký tự 17 29 58.62%
1229 CROBOT - Chu trình 17 71 23.94%
1243 GOLD - Lấy vàng 17 47 36.17%
5087 CANDIA - Cân đĩa 17 31 54.84%
1506 ROBOT 17 80 21.25%
1255 LOCO - Nhảy lò cò 17 37 45.95%
1007 GRCOLOR2 - Tô màu độ thị 2 17 33 51.52%
5117 RENUM2 - Đánh số lại đúng thứ tự 17 22 77.27%
1284 MARKET - Dãn cách xã hội 18 34 52.94%
1041 VOL - Xếp Cột trụ 18 33 54.55%
1297 BONUS 18 70 25.71%
574 STABLE - Ổn định 18 20 90.00%
830 FIBSEQ - Dãy Fibonacci 18 49 36.73%
831 MINING - Đào vàng 18 90 20.00%
1099 TABLE - Phá game 18 70 25.71%
852 SUMMAX3 - Dán tranh 18 27 66.67%
854 DIAMETER - Đường kính của cây 18 26 69.23%