Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
532 FINDEXIT – Tìm đường thoát khoải Mê cung 91 357 25.49%
531 ACIRCLE – Tìm kiếm chu trình 33 92 35.87%
530 TREECARE - Chăm sóc cây 19 49 38.78%
529 HCARDGAME - Bốc bài (bản khó) 8 27 29.63%
528 HPROTEST - Bò biểu tình (bản khó) 23 60 38.33%
527 GCDSUM – Tổng ước chung 17 55 30.91%
526 GCDQUERY – Truy vấn ước chung lớn nhất 65 141 46.10%
525 QSUMRECT– Truy vấn tổng trên bảng số 8 17 47.06%
524 QMAXSUMSS - Truy vấn tổng đoạn con lớn nhất 22 102 21.57%
523 QMAXONRK – Truy vấn giá trị lớn nhất trên đoạn 51 164 31.10%
522 ITBRCKTS - Truy vấn dãy ngoặc Version 1 19 36 52.78%
520 BITMUSIC – Nghe nhạc 5 14 35.71%
515 BITSUMME – Tổng các trung vị 35 71 49.30%
514 BITCRATE – Đánh giá lập trình viên 40 140 28.57%
513 BITINVCNT – Đếm số nghịch thế 77 192 40.10%
512 BITQSUM – Truy vấn tổng đoạn con 122 276 44.20%
511 ITQPMAX – Truy vấn cặp lớn nhất 29 105 27.62%
510 ITLINEUP – Bò xếp hàng 60 117 51.28%
509 ITQMAX – Truy vấn Maximum 80 172 46.51%
508 ITRMQSEQ – Truy vấn Minimum trên dãy số 88 219 40.18%
507 TWOLETTER – Đếm hình chữ nhật chứa 2 ký tự 13 18 72.22%
506 RECTCNT – Đếm hình chữ nhật 19 53 35.85%
505 MAXAREA – Hình chữ nhật có diện tích lớn nhất 26 57 45.61%
504 GOLFYARD – Sân Golf 14 38 36.84%
503 LLEGENDS – Liên minh huyền thoại 28 107 26.17%