Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
389 LKHOANVI - Liệt kê các hoán vị 181 300 60.33%
388 BCATALAN - Tính số CATALAN 62 148 41.89%
387 BFIBONACCI - Tính số FIBONACCI 112 481 23.28%
386 BFACTOR - Tính giai thừa 94 229 41.05%
385 BNUMMULT - Nhân hai số lớn 100 231 43.29%
384 BNUMPLUS - Cộng hai số lớn 146 333 43.84%
383 BLSCALES - Cân đĩa thăng bằng 92 245 37.55%
382 ARTTEAMS - Đội văn nghệ 40 80 50.00%
381 PASSENCR - Mã hóa mật khẩu 40 70 57.14%
380 CALFTEST - Thi Nghé 126 281 44.84%
379 NUMTRANS - Ghép số 104 173 60.12%
378 ROBOCHAR - Robot nhặt chữ 101 193 52.33%
377 CAKESTACK - Xếp bánh Chưng 10 25 40.00%
376 DISTICH - Câu đối Tết 10 26 38.46%
375 CAKEBOILED - Luộc bánh Chưng 14 18 77.78%
374 STRFIXED – Chuẩn hóa xâu 67 176 38.07%
373 STRSPACE – Đếm khoảng trống 164 401 40.90%
372 SMARTATM - Máy rút tiền thông minh 142 574 24.74%
371 TINHNGUYEN - Đội tình nguyện viên 58 258 22.48%
370 TAMGIAC - Ghép tam giác 23 30 76.67%
368 THETICH - Tổng thế tích 39 56 69.64%
367 CHUNGCAKE - Bánh Chưng 140 479 29.23%
366 NEWYEAR - Chúc Tết 66 141 46.81%
365 UNCLEHO - Tượng Đài Bác Hồ 171 316 54.11%
364 AWARDS - Trao giải 42 106 39.62%