Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#85483 #268. TWINS - Nguyên tố sinh đôi Accepted 100 2642 ms 19984 K C++ 11 / 531 B Banh:) 2022-06-11 4:07:43
#136894 #268. TWINS - Nguyên tố sinh đôi Accepted 100 2549 ms 38348 K Python 3 / 480 B BaoHuang 2024-02-24 3:15:01
#79367 #268. TWINS - Nguyên tố sinh đôi Accepted 100 2404 ms 444 K C++ 17 / 456 B meow 2022-03-29 8:33:18
#71514 #268. TWINS - Nguyên tố sinh đôi Accepted 100 2358 ms 360 K C++ / 462 B HieuLe 2022-02-08 13:31:01
#40479 #268. TWINS - Nguyên tố sinh đôi Accepted 100 2341 ms 356 K C++ / 474 B Đào Đình Bình 2021-06-30 10:36:37
#119032 #268. TWINS - Nguyên tố sinh đôi Accepted 100 2318 ms 440 K C++ / 469 B Trần Long 2023-12-22 4:13:07
#35344 #268. TWINS - Nguyên tố sinh đôi Accepted 100 2303 ms 476 K C++ 17 / 1 K Durex+_+ 2021-04-19 18:27:09
#79698 #268. TWINS - Nguyên tố sinh đôi Accepted 100 2277 ms 444 K C++ 17 / 345 B Chử Minh Trí 2022-03-30 8:04:23
#27146 #268. TWINS - Nguyên tố sinh đôi Accepted 100 1975 ms 51300 K Python 3 / 314 B Pham Buu 2021-02-02 14:22:27
#129597 #268. TWINS - Nguyên tố sinh đôi Accepted 100 1561 ms 4216 K Pascal / 649 B Nguyễn Đình Chiến 2024-01-31 7:51:30
#119026 #268. TWINS - Nguyên tố sinh đôi Accepted 100 1559 ms 10216 K C++ / 590 B Phạm Đức Thiện 2023-12-22 4:08:06
#115170 #268. TWINS - Nguyên tố sinh đôi Accepted 100 1378 ms 29572 K Python 3 / 258 B Phan Thien Hue 2023-01-06 9:27:09
#144446 #268. TWINS - Nguyên tố sinh đôi Accepted 100 1040 ms 45712 K Python 3 / 370 B lê thành đạt 2024-04-06 6:50:11
#78283 #268. TWINS - Nguyên tố sinh đôi Accepted 100 861 ms 360 K C++ / 396 B long 2022-03-21 10:08:32
#44727 #268. TWINS - Nguyên tố sinh đôi Accepted 100 852 ms 352 K C++ 11 / 394 B hihihi1 2021-08-20 9:11:14
#76634 #268. TWINS - Nguyên tố sinh đôi Accepted 100 845 ms 484 K C++ 17 / 553 B TH? 2022-03-05 18:46:53
#40538 #268. TWINS - Nguyên tố sinh đôi Accepted 100 844 ms 464 K C++ / 443 B Lợi giấu tên :)) 2021-06-30 15:23:52
#147355 #268. TWINS - Nguyên tố sinh đôi Accepted 100 840 ms 360 K C++ 17 / 562 B binh 2024-04-28 4:28:23
#36342 #268. TWINS - Nguyên tố sinh đôi Accepted 100 821 ms 384 K C++ 17 / 753 B Lê Hiển Long 2021-05-05 4:07:42
#27751 #268. TWINS - Nguyên tố sinh đôi Accepted 100 792 ms 1320 K C++ / 350 B hoctin2020 2021-02-17 13:35:32
#26701 #268. TWINS - Nguyên tố sinh đôi Accepted 100 788 ms 388 K C++ 17 / 474 B Phạm Văn Hoàng Anh Tú 2021-01-28 9:03:18
#26706 #268. TWINS - Nguyên tố sinh đôi Accepted 100 784 ms 464 K C++ / 387 B Nguyễn Ngọc Thủy 2021-01-28 9:04:41
#26728 #268. TWINS - Nguyên tố sinh đôi Accepted 100 782 ms 368 K C++ / 325 B Đỗ Thị Phương Hậu 2021-01-28 9:13:04
#26766 #268. TWINS - Nguyên tố sinh đôi Accepted 100 782 ms 376 K C++ 17 / 390 B Nguyễn Thị Cẩm Ly 2021-01-28 9:17:56
#26650 #268. TWINS - Nguyên tố sinh đôi Accepted 100 780 ms 508 K C++ 17 / 428 B Hoàng Minh Sơn 2021-01-28 6:20:44
#26725 #268. TWINS - Nguyên tố sinh đôi Accepted 100 777 ms 356 K C++ 17 / 438 B Trần Khánh Linh 2021-01-28 9:09:41
#26800 #268. TWINS - Nguyên tố sinh đôi Accepted 100 773 ms 484 K C++ 17 / 434 B Bùi Hải Đăng 2021-01-28 9:28:00
#41924 #268. TWINS - Nguyên tố sinh đôi Accepted 100 771 ms 352 K C++ / 339 B letran3 2021-07-09 14:18:08
#26735 #268. TWINS - Nguyên tố sinh đôi Accepted 100 770 ms 356 K C++ 17 / 378 B Lê Minh Tâm 2021-01-28 9:14:53
#71294 #268. TWINS - Nguyên tố sinh đôi Accepted 100 768 ms 448 K C++ / 428 B Nguyễn Quốc Đạt 2022-02-07 14:58:13
#26779 #268. TWINS - Nguyên tố sinh đôi Accepted 100 767 ms 364 K C++ 17 / 285 B Phạm Minh Hoàng 2021-01-28 9:21:04
#119264 #268. TWINS - Nguyên tố sinh đôi Accepted 100 766 ms 16124 K C++ 17 / 578 B Tiêu Dao 2023-12-22 11:59:56
#139711 #268. TWINS - Nguyên tố sinh đôi Accepted 100 762 ms 380 K C++ 17 / 618 B Đặng Hải Phong 2024-03-10 7:01:58
#26736 #268. TWINS - Nguyên tố sinh đôi Accepted 100 762 ms 468 K C++ 17 / 434 B Nguyễn Trọng Hiếu 2021-01-28 9:14:56
#28401 #268. TWINS - Nguyên tố sinh đôi Accepted 100 759 ms 492 K C++ / 512 B Trần Trung Hiếu 2021-02-23 9:59:37
#26702 #268. TWINS - Nguyên tố sinh đôi Accepted 100 758 ms 464 K C++ 17 / 462 B Nguyễn Bình An 2021-01-28 9:03:40
#26730 #268. TWINS - Nguyên tố sinh đôi Accepted 100 746 ms 452 K C++ 17 / 390 B Tạ Thu Hà 2021-01-28 9:13:27
#73868 #268. TWINS - Nguyên tố sinh đôi Accepted 100 745 ms 356 K C++ / 429 B Doan Vo Thao My 2022-02-17 0:34:37
#26692 #268. TWINS - Nguyên tố sinh đôi Accepted 100 745 ms 484 K C++ 17 / 430 B Đoàn Công Chiến 2021-01-28 9:01:24
#26741 #268. TWINS - Nguyên tố sinh đôi Accepted 100 745 ms 452 K C++ 17 / 378 B Nguyễn Trần Khánh Linh 2021-01-28 9:15:40
#26704 #268. TWINS - Nguyên tố sinh đôi Accepted 100 744 ms 356 K C++ 17 / 295 B Nguyễn Hữu Hải 2021-01-28 9:04:27
#26804 #268. TWINS - Nguyên tố sinh đôi Accepted 100 740 ms 356 K C++ 17 / 342 B Nguyễn Minh Hoàng 2021-01-28 9:32:00
#26661 #268. TWINS - Nguyên tố sinh đôi Accepted 100 739 ms 440 K C++ 17 / 434 B Đặng Thái Sơn 2021-01-28 8:50:29
#26649 #268. TWINS - Nguyên tố sinh đôi Accepted 100 736 ms 364 K C++ 17 / 390 B Trùm CUỐI 2021-01-28 4:26:38
#26681 #268. TWINS - Nguyên tố sinh đôi Accepted 100 735 ms 464 K C++ 17 / 472 B Chu Minh Quân 2021-01-28 8:58:20
#119018 #268. TWINS - Nguyên tố sinh đôi Accepted 100 733 ms 352 K C++ 14 / 432 B Đào Đức Thắng 2023-12-22 3:59:17
#48614 #268. TWINS - Nguyên tố sinh đôi Accepted 100 731 ms 496 K C++ 14 / 855 B nguyen khac thu 2021-09-22 17:18:15
#26688 #268. TWINS - Nguyên tố sinh đôi Accepted 100 728 ms 444 K C++ 17 / 349 B Trần Quang Huy 2021-01-28 9:00:26
#26678 #268. TWINS - Nguyên tố sinh đôi Accepted 100 726 ms 448 K C++ 17 / 474 B Trần Trung Đức 2021-01-28 8:57:03
#27353 #268. TWINS - Nguyên tố sinh đôi Accepted 100 708 ms 384 K C++ 17 / 423 B iwannabetheguy 2021-02-04 12:06:07


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: