Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#73742 #268. TWINS - Nguyên tố sinh đôi Accepted 100 549 ms 12156 K C++ 14 / 691 B A 2022-02-16 8:19:07
#29263 #268. TWINS - Nguyên tố sinh đôi Accepted 100 532 ms 5460 K C++ 17 / 1 K Phan Thanh Tiến 2021-03-02 9:54:17
#124436 #268. TWINS - Nguyên tố sinh đôi Accepted 100 526 ms 12104 K C++ 17 / 1 K npl 2024-01-14 9:05:48
#88508 #268. TWINS - Nguyên tố sinh đôi Accepted 100 366 ms 4252 K C++ 17 / 416 B FPX suygestu 2022-07-29 1:01:51
#55395 #268. TWINS - Nguyên tố sinh đôi Accepted 100 336 ms 8808 K C++ 11 / 1 K minhminhit06 2021-11-05 4:10:19
#138712 #268. TWINS - Nguyên tố sinh đôi Accepted 100 332 ms 8192 K C++ 14 / 890 B Nguyễn Song Đức 2024-03-06 9:46:39
#61882 #268. TWINS - Nguyên tố sinh đôi Accepted 100 328 ms 1356 K C++ / 706 B Mayami 2021-12-09 14:23:39
#73642 #268. TWINS - Nguyên tố sinh đôi Accepted 100 226 ms 1340 K C++ 17 / 1004 B tranminhprvt01 2022-02-16 1:53:27
#131072 #268. TWINS - Nguyên tố sinh đôi Accepted 100 202 ms 4572 K C++ 14 / 453 B Phạm Anh Minh 2024-02-07 15:32:10
#91361 #268. TWINS - Nguyên tố sinh đôi Accepted 100 190 ms 1384 K C++ 17 / 863 B Nguyễn Khắc Trung 2022-09-08 13:31:24
#129471 #268. TWINS - Nguyên tố sinh đôi Accepted 100 189 ms 4580 K C++ 14 / 453 B BH 2024-01-31 4:14:46
#52615 #268. TWINS - Nguyên tố sinh đôi Accepted 100 180 ms 1404 K C++ / 441 B Xuân 2021-10-22 7:44:42
#78423 #268. TWINS - Nguyên tố sinh đôi Accepted 100 169 ms 4340 K C++ 14 / 603 B stroke of fortune 2022-03-22 13:28:29
#132310 #268. TWINS - Nguyên tố sinh đôi Accepted 100 165 ms 4292 K C++ 17 / 749 B Nguyễn Văn Faker 2024-02-15 14:08:34
#79537 #268. TWINS - Nguyên tố sinh đôi Accepted 100 165 ms 1276 K C++ / 525 B Lê Tùng Lâm 2022-03-29 13:38:24
#47261 #268. TWINS - Nguyên tố sinh đôi Accepted 100 165 ms 1344 K C++ 17 / 736 B Nguyễn Tiến Bách 2021-09-10 12:31:26
#87360 #268. TWINS - Nguyên tố sinh đôi Accepted 100 155 ms 1344 K C++ 11 / 550 B Lê Nguyễn Hiếu An 2022-07-12 14:26:32
#127005 #268. TWINS - Nguyên tố sinh đôi Accepted 100 144 ms 1364 K C++ 17 / 547 B yofwyst 2024-01-23 11:52:49
#40136 #268. TWINS - Nguyên tố sinh đôi Accepted 100 141 ms 1356 K C++ 17 / 499 B Phạm Đức Anh 2021-06-28 9:02:47
#67315 #268. TWINS - Nguyên tố sinh đôi Accepted 100 136 ms 1376 K C++ 11 (Clang) / 474 B Persia 2022-01-01 2:21:25
#83880 #268. TWINS - Nguyên tố sinh đôi Accepted 100 134 ms 1404 K C++ 11 / 526 B Võ Trần Ngọc Vy 2022-05-14 10:50:19
#110856 #268. TWINS - Nguyên tố sinh đôi Accepted 100 132 ms 1380 K C++ 17 / 393 B Nguyễn Mạnh Dũng 2022-12-15 8:22:07
#50491 #268. TWINS - Nguyên tố sinh đôi Accepted 100 126 ms 1280 K C++ / 359 B Onii Chan 2021-10-09 0:35:33
#51584 #268. TWINS - Nguyên tố sinh đôi Accepted 100 124 ms 1396 K C++ 17 / 447 B bigbiii 2021-10-16 14:35:38
#86082 #268. TWINS - Nguyên tố sinh đôi Accepted 100 123 ms 2496 K C++ / 806 B Vo Nguyen Nhat Duy 2022-06-20 7:06:58
#82576 #268. TWINS - Nguyên tố sinh đôi Accepted 100 120 ms 4224 K C++ / 522 B Đỗ Việt Cường 2022-04-27 8:07:10
#73718 #268. TWINS - Nguyên tố sinh đôi Accepted 100 118 ms 1348 K C++ / 825 B lamphong 2022-02-16 7:38:01
#33211 #268. TWINS - Nguyên tố sinh đôi Accepted 100 109 ms 4224 K C++ 11 / 427 B HoangVu 2021-03-30 20:11:29
#68895 #268. TWINS - Nguyên tố sinh đôi Accepted 100 105 ms 4340 K C++ 17 (Clang) / 807 B Newbie 2022-01-12 8:00:39
#130848 #268. TWINS - Nguyên tố sinh đôi Accepted 100 103 ms 1320 K C++ 17 / 477 B Đặng Hải Long 2024-02-06 8:57:06
#110834 #268. TWINS - Nguyên tố sinh đôi Accepted 100 103 ms 1368 K C++ 17 / 488 B Phạm Thanh Lam 2022-12-15 7:57:18
#110819 #268. TWINS - Nguyên tố sinh đôi Accepted 100 102 ms 1348 K C++ 17 / 468 B Ninh Anh Vũ 2022-12-15 7:43:26
#143968 #268. TWINS - Nguyên tố sinh đôi Accepted 100 100 ms 1404 K C++ 11 / 523 B Nguyễn Việt Hùng 2024-04-02 12:12:27
#91920 #268. TWINS - Nguyên tố sinh đôi Accepted 100 100 ms 1380 K C++ 17 / 537 B Nguyễn Thanh Tùng 2022-09-16 13:34:17
#76058 #268. TWINS - Nguyên tố sinh đôi Accepted 100 100 ms 1276 K C++ 17 / 605 B Taso 2022-03-01 5:53:18
#134889 #268. TWINS - Nguyên tố sinh đôi Accepted 100 99 ms 4220 K C++ / 331 B Khoa-_-Ng(u)( ͡° ͜ʖ ͡°) 2024-02-20 6:55:26
#153411 #268. TWINS - Nguyên tố sinh đôi Accepted 100 97 ms 4224 K C++ / 374 B Huy dz 2024-06-05 15:22:12
#29242 #268. TWINS - Nguyên tố sinh đôi Accepted 100 96 ms 768 K C++ 17 / 3 K Hikarii 2021-03-02 6:55:55
#71755 #268. TWINS - Nguyên tố sinh đôi Accepted 100 93 ms 4172 K C++ 17 / 571 B Thành Hiếu 2022-02-10 5:05:48
#67939 #268. TWINS - Nguyên tố sinh đôi Accepted 100 93 ms 1336 K C++ 17 / 501 B Nguễn Minh Nhật 2022-01-05 1:26:27
#151126 #268. TWINS - Nguyên tố sinh đôi Accepted 100 92 ms 484 K C++ 11 / 342 B Trần Nhật Long 2024-05-19 5:50:51
#127170 #268. TWINS - Nguyên tố sinh đôi Accepted 100 90 ms 448 K C++ 17 / 455 B Nguyễn Hồng Quang 2024-01-24 1:34:20
#133004 #268. TWINS - Nguyên tố sinh đôi Accepted 100 88 ms 1316 K C++ 17 / 571 B Phan Quốc Triệu 2024-02-16 9:49:41
#34997 #268. TWINS - Nguyên tố sinh đôi Accepted 100 88 ms 4228 K C++ 14 / 637 B Con Vịt Kutee 2021-04-16 14:57:59
#84440 #268. TWINS - Nguyên tố sinh đôi Accepted 100 87 ms 4088 K C++ (NOI) / 514 B Trần Đình Thế Anh 2022-05-22 12:36:42
#127637 #268. TWINS - Nguyên tố sinh đôi Accepted 100 86 ms 444 K C++ 17 / 392 B Ha Phu Hao 2024-01-25 13:36:46
#29241 #268. TWINS - Nguyên tố sinh đôi Accepted 100 86 ms 4912 K C++ 17 / 5 K Đào Lê Bảo Minh 2021-03-02 6:52:47
#76907 #268. TWINS - Nguyên tố sinh đôi Accepted 100 81 ms 1236 K C++ / 438 B Tuan Anh 2022-03-09 4:18:00
#131024 #268. TWINS - Nguyên tố sinh đôi Accepted 100 80 ms 1184 K Pascal / 548 B HL 2024-02-07 10:07:55
#146876 #268. TWINS - Nguyên tố sinh đôi Accepted 100 78 ms 508 K C++ / 645 B re_fi 2024-04-23 7:46:04


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: