Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#5151 #332. MK119SNT – Đếm số nguyên tố Accepted 100 301 ms 5308 K C++ 17 / 510 B Lemon Garden 2020-04-01 2:04:29
#5154 #332. MK119SNT – Đếm số nguyên tố Accepted 100 297 ms 5320 K C++ / 618 B Phạm Thế Phong 2020-04-01 2:09:26
#13777 #332. MK119SNT – Đếm số nguyên tố Accepted 100 507 ms 5320 K C++ 11 / 969 B Trần Thái Toàn 2020-11-09 5:52:27
#14655 #332. MK119SNT – Đếm số nguyên tố Accepted 100 2369 ms 4424 K C++ 17 / 419 B Đủ 2020-11-12 12:08:14
#17400 #332. MK119SNT – Đếm số nguyên tố Accepted 100 289 ms 4344 K C++ 17 / 643 B Trùm CUỐI 2020-11-27 7:19:25
#17412 #332. MK119SNT – Đếm số nguyên tố Accepted 100 271 ms 4336 K C++ / 579 B Phạm Minh Hoàng 2020-11-27 7:27:42
#17418 #332. MK119SNT – Đếm số nguyên tố Accepted 100 946 ms 4320 K C++ 17 / 510 B Trần Quang Huy 2020-11-27 7:28:52
#17420 #332. MK119SNT – Đếm số nguyên tố Accepted 100 270 ms 4340 K C++ 17 / 460 B Phạm Văn Hoàng Anh Tú 2020-11-27 7:29:28
#17428 #332. MK119SNT – Đếm số nguyên tố Accepted 100 272 ms 4324 K C++ / 556 B Trần Khánh Linh 2020-11-27 7:30:56
#17434 #332. MK119SNT – Đếm số nguyên tố Accepted 100 265 ms 4320 K C++ / 576 B Tạ Thu Hà 2020-11-27 7:32:30
#17447 #332. MK119SNT – Đếm số nguyên tố Accepted 100 273 ms 4504 K C++ / 488 B Bùi Tâm Đan 2020-11-27 7:34:33
#17456 #332. MK119SNT – Đếm số nguyên tố Accepted 100 277 ms 4336 K C++ 17 / 576 B Nguyễn Thị Cẩm Ly 2020-11-27 7:36:47
#17464 #332. MK119SNT – Đếm số nguyên tố Accepted 100 278 ms 4380 K C++ 14 / 576 B Nguyễn Trần Khánh Linh 2020-11-27 7:37:48
#17465 #332. MK119SNT – Đếm số nguyên tố Accepted 100 276 ms 4336 K C++ 11 / 510 B Nguyễn Hữu Hải 2020-11-27 7:38:01
#17468 #332. MK119SNT – Đếm số nguyên tố Accepted 100 278 ms 4308 K C++ / 567 B Lê Minh Tâm 2020-11-27 7:38:11
#17473 #332. MK119SNT – Đếm số nguyên tố Accepted 100 277 ms 4564 K C++ 17 / 608 B Nguyễn Ngọc Thủy 2020-11-27 7:38:40
#17479 #332. MK119SNT – Đếm số nguyên tố Accepted 100 280 ms 4340 K C++ 17 / 608 B Nguyễn Minh Hoàng 2020-11-27 7:39:40
#17487 #332. MK119SNT – Đếm số nguyên tố Accepted 100 283 ms 4308 K C++ 14 / 576 B Nguyễn Bình An 2020-11-27 7:40:44
#17492 #332. MK119SNT – Đếm số nguyên tố Accepted 100 280 ms 4360 K C++ 17 / 438 B Đỗ Thị Phương Hậu 2020-11-27 7:41:39
#17499 #332. MK119SNT – Đếm số nguyên tố Accepted 100 272 ms 4596 K C++ / 481 B Đặng Thái Sơn 2020-11-27 7:43:10
#17559 #332. MK119SNT – Đếm số nguyên tố Accepted 100 293 ms 4340 K C++ 14 / 515 B Trần Trung Đức 2020-11-27 8:25:38
#21795 #332. MK119SNT – Đếm số nguyên tố Accepted 100 278 ms 4336 K C++ / 539 B Đoàn Công Chiến 2020-12-15 11:23:07
#24489 #332. MK119SNT – Đếm số nguyên tố Accepted 100 946 ms 5420 K C++ 11 / 1 K truongjr 2020-12-29 18:09:25
#25090 #332. MK119SNT – Đếm số nguyên tố Accepted 100 2591 ms 44436 K Python 3 / 323 B dang viet cuong 2021-01-07 4:13:13
#28533 #332. MK119SNT – Đếm số nguyên tố Accepted 100 303 ms 4340 K C++ 17 / 493 B iwannabetheguy 2021-02-25 12:29:41
#35145 #332. MK119SNT – Đếm số nguyên tố Accepted 100 286 ms 8352 K C++ 14 / 647 B Con Vịt Kutee 2021-04-17 13:43:54
#36290 #332. MK119SNT – Đếm số nguyên tố Accepted 100 561 ms 1656 K C++ 17 / 2 K Durex+_+ 2021-05-03 12:50:01
#36655 #332. MK119SNT – Đếm số nguyên tố Accepted 100 985 ms 8404 K C++ / 577 B Phan Huy Khang 2021-05-11 13:01:06
#39455 #332. MK119SNT – Đếm số nguyên tố Accepted 100 3229 ms 65676 K Python 3 / 462 B Huân 2021-06-22 4:23:41
#41657 #332. MK119SNT – Đếm số nguyên tố Accepted 100 716 ms 2492 K C++ / 793 B Nguyễn Quang Ninh 2021-07-07 13:22:16
#42240 #332. MK119SNT – Đếm số nguyên tố Accepted 100 4901 ms 198168 K Python 3 / 2 K Nguyễn Văn Nhật 2021-07-12 12:20:44
#43165 #332. MK119SNT – Đếm số nguyên tố Accepted 100 811 ms 4468 K C++ 17 / 691 B batman 2021-07-27 16:45:36
#43822 #332. MK119SNT – Đếm số nguyên tố Accepted 100 731 ms 5996 K C++ 17 / 840 B Tạ Quang Kiên 2021-08-12 3:45:11
#43828 #332. MK119SNT – Đếm số nguyên tố Accepted 100 2470 ms 4432 K C++ 11 / 421 B hihihi1 2021-08-12 7:19:30
#43866 #332. MK119SNT – Đếm số nguyên tố Accepted 100 288 ms 4724 K C++ / 543 B Nguyễn Tiến Bách 2021-08-12 9:58:13
#44632 #332. MK119SNT – Đếm số nguyên tố Accepted 100 319 ms 9808 K C++ / 641 B luoihocqua 2021-08-19 14:16:04
#44759 #332. MK119SNT – Đếm số nguyên tố Accepted 100 2528 ms 49020 K C++ / 610 B Ngo Van Khai 2021-08-20 12:25:50
#47183 #332. MK119SNT – Đếm số nguyên tố Accepted 100 982 ms 4304 K C++ / 390 B Onii Chan 2021-09-09 15:25:32
#47268 #332. MK119SNT – Đếm số nguyên tố Accepted 100 973 ms 5316 K C++ / 461 B hm123 2021-09-10 13:28:47
#48645 #332. MK119SNT – Đếm số nguyên tố Accepted 100 321 ms 4336 K C++ 14 / 539 B nguyen khac thu 2021-09-22 18:39:38
#49186 #332. MK119SNT – Đếm số nguyên tố Accepted 100 280 ms 5328 K C++ 14 / 1 K kekekekeke 2021-09-28 2:58:34
#49422 #332. MK119SNT – Đếm số nguyên tố Accepted 100 289 ms 4304 K C++ / 1 K halone 2021-09-29 13:33:18
#49798 #332. MK119SNT – Đếm số nguyên tố Accepted 100 955 ms 5364 K C++ / 574 B trần minh hoàng 2021-10-04 0:01:25
#50079 #332. MK119SNT – Đếm số nguyên tố Accepted 100 307 ms 4424 K C++ 17 / 582 B Đỗ Nguyễn Anh Đức 2021-10-06 7:37:59
#52628 #332. MK119SNT – Đếm số nguyên tố Accepted 100 536 ms 5564 K C++ / 559 B Xuân 2021-10-22 8:00:48
#54873 #332. MK119SNT – Đếm số nguyên tố Accepted 100 1019 ms 5320 K C++ 11 / 708 B Lewjxz 2021-11-02 18:29:46
#55514 #332. MK119SNT – Đếm số nguyên tố Accepted 100 644 ms 16236 K C++ 17 (Clang) / 907 B Vũ Giang 2021-11-05 10:39:37
#57484 #332. MK119SNT – Đếm số nguyên tố Accepted 100 283 ms 8316 K C++ 17 (Clang) / 645 B ThMinh 2021-11-15 10:40:51
#58284 #332. MK119SNT – Đếm số nguyên tố Accepted 100 264 ms 5464 K C++ 14 / 1 K always tle 2021-11-18 13:05:51
#58727 #332. MK119SNT – Đếm số nguyên tố Accepted 100 2557 ms 4324 K C++ 17 / 644 B Trần Phong 2021-11-21 15:37:46


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: