Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#21793 #367. CHUNGCAKE - Bánh Chưng Accepted 100 21 ms 612 K C++ / 396 B chú bé đần 2020-12-15 10:59:03
#33758 #367. CHUNGCAKE - Bánh Chưng Accepted 100 21 ms 528 K C / 419 B batman 2021-04-05 11:13:35
#23919 #367. CHUNGCAKE - Bánh Chưng Accepted 100 22 ms 512 K C++ 11 / 481 B truongjr 2020-12-21 7:26:12
#58914 #367. CHUNGCAKE - Bánh Chưng Accepted 100 23 ms 576 K C++ 17 / 545 B Trần Phong 2021-11-22 15:08:00
#38634 #367. CHUNGCAKE - Bánh Chưng Accepted 100 24 ms 612 K C++ 17 / 571 B Nguyễn Hải An 2021-06-09 12:05:59
#58921 #367. CHUNGCAKE - Bánh Chưng Accepted 100 24 ms 628 K C++ 17 / 558 B Vũ Giang 2021-11-22 15:53:47
#67254 #367. CHUNGCAKE - Bánh Chưng Accepted 100 24 ms 512 K C++ 14 / 420 B Quyhoachdonger 2021-12-31 13:41:43
#60750 #367. CHUNGCAKE - Bánh Chưng Accepted 100 25 ms 348 K C++ 14 / 800 B Nguyễn Văn Thắng 2021-12-03 1:18:05
#8774 #367. CHUNGCAKE - Bánh Chưng Accepted 100 26 ms 360 K C++ 17 / 792 B Nguyễn Hoàng Sơn 2020-09-23 10:59:02
#55633 #367. CHUNGCAKE - Bánh Chưng Accepted 100 26 ms 384 K C++ 11 / 578 B hihihi1 2021-11-06 6:51:10
#7890 #367. CHUNGCAKE - Bánh Chưng Accepted 100 27 ms 580 K C++ 17 (Clang) / 390 B Trần Hương Trang 2020-06-26 2:01:21
#10062 #367. CHUNGCAKE - Bánh Chưng Accepted 100 27 ms 352 K C++ 11 / 499 B Nguyen Lmao 2020-10-18 11:41:11
#31185 #367. CHUNGCAKE - Bánh Chưng Accepted 100 27 ms 512 K C++ 11 / 499 B shabipilamew 2021-03-14 9:18:01
#38867 #367. CHUNGCAKE - Bánh Chưng Accepted 100 27 ms 568 K C++ / 769 B minh20cm 2021-06-13 2:45:55
#50241 #367. CHUNGCAKE - Bánh Chưng Accepted 100 27 ms 728 K C++ / 372 B Xuân 2021-10-07 7:50:42
#62224 #367. CHUNGCAKE - Bánh Chưng Accepted 100 27 ms 360 K C++ 11 (Clang) / 458 B Nguyễn Ngọc Duy 2021-12-12 1:06:54
#7938 #367. CHUNGCAKE - Bánh Chưng Accepted 100 28 ms 604 K C++ 14 / 454 B Cầm Tiến Mạnh 2020-06-29 0:53:25
#33877 #367. CHUNGCAKE - Bánh Chưng Accepted 100 28 ms 592 K C++ 17 / 453 B Tạ Thu Hà 2021-04-07 16:07:05
#44268 #367. CHUNGCAKE - Bánh Chưng Accepted 100 28 ms 652 K C++ 11 (NOI) / 4 K Durex-_- 2021-08-16 16:29:23
#6890 #367. CHUNGCAKE - Bánh Chưng Accepted 100 29 ms 612 K C++ 17 / 675 B Phạm Thế Phong 2020-05-05 8:23:01
#4921 #367. CHUNGCAKE - Bánh Chưng Accepted 100 29 ms 356 K C++ 14 / 957 B duckman 2020-03-18 9:31:34
#28635 #367. CHUNGCAKE - Bánh Chưng Accepted 100 29 ms 616 K C++ 17 / 441 B Nguyễn Minh Hoàng 2021-02-26 10:47:09
#41270 #367. CHUNGCAKE - Bánh Chưng Accepted 100 29 ms 512 K C++ / 610 B sdfffsdf 2021-07-04 4:47:13
#33743 #367. CHUNGCAKE - Bánh Chưng Accepted 100 30 ms 600 K C++ 17 / 444 B Chùm CUỐI 2021-04-05 4:10:29
#42604 #367. CHUNGCAKE - Bánh Chưng Accepted 100 30 ms 348 K C++ 11 / 933 B Đặng Tiến Dũng 2021-07-19 0:47:56
#33750 #367. CHUNGCAKE - Bánh Chưng Accepted 100 30 ms 608 K C++ 17 / 489 B Hoàng Minh Sơn 2021-04-05 5:39:30
#37404 #367. CHUNGCAKE - Bánh Chưng Accepted 100 30 ms 640 K C++ 17 / 873 B IT_Charlottes 2021-05-22 15:07:47
#37520 #367. CHUNGCAKE - Bánh Chưng Accepted 100 30 ms 380 K C++ / 545 B newmem 2021-05-24 16:18:31
#34285 #367. CHUNGCAKE - Bánh Chưng Accepted 100 31 ms 624 K C++ 17 / 449 B Nguyễn Bình An 2021-04-13 1:21:49
#35608 #367. CHUNGCAKE - Bánh Chưng Accepted 100 31 ms 608 K C++ / 489 B Nguyễn Trọng Hiếu 2021-04-22 13:52:25
#33745 #367. CHUNGCAKE - Bánh Chưng Accepted 100 31 ms 516 K C++ 17 / 491 B Trần Khánh Linh 2021-04-05 5:12:09
#34269 #367. CHUNGCAKE - Bánh Chưng Accepted 100 31 ms 612 K C++ 17 / 396 B Đặng Thái Sơn 2021-04-13 1:20:04
#14017 #367. CHUNGCAKE - Bánh Chưng Accepted 100 31 ms 360 K C++ / 3 K Triu Kin Sin 2020-11-09 19:48:27
#7899 #367. CHUNGCAKE - Bánh Chưng Accepted 100 32 ms 676 K C++ 17 / 456 B Nguyễn Thành Trung 2020-06-29 0:28:57
#9048 #367. CHUNGCAKE - Bánh Chưng Accepted 100 32 ms 384 K C++ 14 / 666 B always tle 2020-10-02 10:36:19
#33763 #367. CHUNGCAKE - Bánh Chưng Accepted 100 32 ms 592 K C++ 17 / 491 B Lê Minh Tâm 2021-04-05 11:24:48
#34618 #367. CHUNGCAKE - Bánh Chưng Accepted 100 32 ms 600 K C++ / 649 B minh nguyen le 2021-04-14 16:17:14
#33556 #367. CHUNGCAKE - Bánh Chưng Accepted 100 32 ms 1016 K C++ 17 / 586 B Phan Quý Thịnh 2021-04-02 7:01:13
#35846 #367. CHUNGCAKE - Bánh Chưng Accepted 100 32 ms 356 K C++ 14 / 392 B Camheo :> 2021-04-25 5:27:09
#41211 #367. CHUNGCAKE - Bánh Chưng Accepted 100 32 ms 532 K C++ / 537 B Nguyễn Quang Ninh 2021-07-03 15:04:13
#47471 #367. CHUNGCAKE - Bánh Chưng Accepted 100 32 ms 576 K C++ / 310 B hm123 2021-09-12 8:19:29
#50038 #367. CHUNGCAKE - Bánh Chưng Accepted 100 32 ms 356 K C++ 14 / 412 B nguyen khac thu 2021-10-06 2:21:01
#63556 #367. CHUNGCAKE - Bánh Chưng Accepted 100 32 ms 496 K C++ 11 / 787 B Trương Tuấn Tú 2021-12-16 1:42:09
#33811 #367. CHUNGCAKE - Bánh Chưng Accepted 100 33 ms 616 K C++ 17 / 495 B Đỗ Thị Phương Hậu 2021-04-06 13:49:41
#28902 #367. CHUNGCAKE - Bánh Chưng Accepted 100 34 ms 332 K C++ / 550 B hoctin2020 2021-02-28 3:33:39
#34853 #367. CHUNGCAKE - Bánh Chưng Accepted 100 34 ms 512 K C++ 17 / 568 B Con Vịt Kutee 2021-04-15 15:03:02
#38532 #367. CHUNGCAKE - Bánh Chưng Accepted 100 34 ms 516 K C++ / 566 B Nguyễn Quốc Đạt 2021-06-06 15:46:04
#7919 #367. CHUNGCAKE - Bánh Chưng Accepted 100 35 ms 5376 K C++ 11 / 494 B Đinh Trung Hiếu 2020-06-29 0:46:58
#7910 #367. CHUNGCAKE - Bánh Chưng Accepted 100 35 ms 5376 K C++ 17 (Clang) / 554 B Phạm Tiến Dũng 2020-06-29 0:41:06
#34179 #367. CHUNGCAKE - Bánh Chưng Accepted 100 35 ms 604 K C++ 17 / 489 B Phạm Văn Hoàng Anh Tú 2021-04-11 12:24:31


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: