Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#27831 #589. BINLADEN - Truy bắt BINLADEN Accepted 100 42 ms 1540 K Pascal / 3 K MeowT.dev 2021-02-18 9:29:52
#132313 #589. BINLADEN - Truy bắt BINLADEN Accepted 100 79 ms 2300 K C++ 17 / 3 K Lê Thiên Phú 2024-02-15 14:33:18
#131635 #589. BINLADEN - Truy bắt BINLADEN Accepted 100 70 ms 1408 K C++ 17 / 3 K Tập code 2024-02-12 20:12:34
#83910 #589. BINLADEN - Truy bắt BINLADEN Accepted 100 142 ms 36980 K C++ 14 / 3 K . 2022-05-14 16:07:57
#109710 #589. BINLADEN - Truy bắt BINLADEN Accepted 100 133 ms 21284 K C++ 17 / 2 K hello1234 2022-12-10 20:54:42
#74682 #589. BINLADEN - Truy bắt BINLADEN Accepted 100 118 ms 4956 K C++ 17 / 2 K Newbie 2022-02-20 4:32:43
#27792 #589. BINLADEN - Truy bắt BINLADEN Accepted 100 58 ms 1348 K C++ 14 / 2 K Trần Bình Duy 2021-02-18 4:18:24
#36859 #589. BINLADEN - Truy bắt BINLADEN Accepted 100 147 ms 2816 K C++ 14 / 2 K An Khánh Nguyễn 2021-05-13 1:54:19
#60113 #589. BINLADEN - Truy bắt BINLADEN Accepted 100 109 ms 2164 K C++ 11 / 2 K Nguyễn Thu Hà 2021-11-30 2:11:38
#57602 #589. BINLADEN - Truy bắt BINLADEN Accepted 100 48 ms 2044 K C++ 11 / 2 K hihihi1 2021-11-15 12:07:17
#125263 #589. BINLADEN - Truy bắt BINLADEN Accepted 100 73 ms 2380 K C++ 14 / 2 K mukbang ca the gioi 2024-01-17 8:47:18
#125617 #589. BINLADEN - Truy bắt BINLADEN Accepted 100 81 ms 2404 K C++ 14 / 2 K Vũ Minh Huyền 2024-01-19 3:48:53
#57926 #589. BINLADEN - Truy bắt BINLADEN Accepted 100 182 ms 36288 K C++ 14 / 2 K always tle 2021-11-17 1:18:20
#60115 #589. BINLADEN - Truy bắt BINLADEN Accepted 100 45 ms 2044 K C++ 17 / 2 K Nguyễn Trần Khánh Linh 2021-11-30 2:33:12
#142047 #589. BINLADEN - Truy bắt BINLADEN Accepted 100 59 ms 2116 K C++ 17 / 2 K Quốc Hưng 2024-03-20 2:52:29
#9875 #589. BINLADEN - Truy bắt BINLADEN Accepted 100 117 ms 2048 K C++ 17 / 2 K Trùm CUỐI 2020-10-15 7:54:59
#125128 #589. BINLADEN - Truy bắt BINLADEN Accepted 100 59 ms 2108 K C++ 11 (NOI) / 2 K Ninh Anh Vũ 2024-01-17 2:39:02
#9879 #589. BINLADEN - Truy bắt BINLADEN Accepted 100 58 ms 2144 K C++ 14 / 2 K Hà Hoàng Hiệp 2020-10-15 8:06:51
#154753 #589. BINLADEN - Truy bắt BINLADEN Accepted 100 51 ms 1184 K C++ 17 / 1 K YugiHacker 2024-06-17 8:54:14
#125623 #589. BINLADEN - Truy bắt BINLADEN Accepted 100 421 ms 900 K C++ 17 (Clang) / 1 K Đặng Huyền Trân 2024-01-19 3:50:13
#84477 #589. BINLADEN - Truy bắt BINLADEN Accepted 100 91 ms 3148 K C++ 17 (Clang) / 1 K Đào Văn Đức 2022-05-23 0:00:53
#77776 #589. BINLADEN - Truy bắt BINLADEN Accepted 100 60 ms 3064 K C++ 14 / 1 K Trần Anh Tuấn 2022-03-18 2:27:45
#125604 #589. BINLADEN - Truy bắt BINLADEN Accepted 100 336 ms 892 K C++ 17 / 1 K Nguyễn Quốc Việt 2024-01-19 3:46:23
#125596 #589. BINLADEN - Truy bắt BINLADEN Accepted 100 613 ms 832 K C++ 11 (NOI) / 1 K Phạm Thanh Lam 2024-01-19 3:39:42
#125666 #589. BINLADEN - Truy bắt BINLADEN Accepted 100 302 ms 924 K C++ 17 / 1 K Đặng Châu Anh 2024-01-19 4:05:42
#125628 #589. BINLADEN - Truy bắt BINLADEN Accepted 100 305 ms 888 K C++ 17 / 1 K Trần Đăng Khoa 2024-01-19 3:54:11
#125640 #589. BINLADEN - Truy bắt BINLADEN Accepted 100 347 ms 912 K C++ 17 / 1 K Phan Minh Hùng 2024-01-19 4:01:10
#125608 #589. BINLADEN - Truy bắt BINLADEN Accepted 100 306 ms 956 K C++ 17 / 1 K Phùng Nhật Minh 2024-01-19 3:46:56
#125624 #589. BINLADEN - Truy bắt BINLADEN Accepted 100 321 ms 1020 K C++ 17 / 1 K Trần Minh Quân 2024-01-19 3:50:39
#125629 #589. BINLADEN - Truy bắt BINLADEN Accepted 100 323 ms 1020 K C++ 17 / 1 K Nguyễn Tiến Đạt 2024-01-19 3:55:37
#125613 #589. BINLADEN - Truy bắt BINLADEN Accepted 100 373 ms 932 K C++ 17 / 1 K Vũ Đức Minh 2024-01-19 3:48:06
#125615 #589. BINLADEN - Truy bắt BINLADEN Accepted 100 392 ms 884 K C++ 17 / 1 K Vũ Đức Anh 2024-01-19 3:48:24
#125653 #589. BINLADEN - Truy bắt BINLADEN Accepted 100 384 ms 960 K C++ 14 / 1 K Nguyễn Danh Nhân 2024-01-19 4:03:35
#35634 #589. BINLADEN - Truy bắt BINLADEN Accepted 100 145 ms 3028 K C++ 14 / 1 K Duy_e 2021-04-22 17:00:11
#91593 #589. BINLADEN - Truy bắt BINLADEN Accepted 100 87 ms 2716 K C++ 17 / 1 K Võ Ngọc Sinh 2022-09-11 6:47:02


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: