Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
127 MAXFLOW - Luồng cực đại trên mạng 16 210 7.62%
300 TTHCN1 – Hình chữ nhật version 1 132 289 45.67%
301 TTTAMGIAC1 – Tam giác version 1 90 363 24.79%
302 TTTAMGIAC2 – Tam giác version 2 25 245 10.20%
303 TTHCN2 – Hình chữ nhật version 2 63 182 34.62%
304 TTHCN3 - Hình chữ nhật version 3 55 207 26.57%
305 TTPTB1 – Phương trình bậc nhất 45 181 24.86%
306 TTPTB2 – Phương trình bậc hai 32 205 15.61%
307 TTHPTB1 – Hệ phương trình bậc nhất 22 113 19.47%
308 TTDATE – Ngày tháng 57 142 40.14%
309 TTDTICH – Diện tích 60 147 40.82%
310 TTSUM1 – Tính tổng version 1 241 630 38.25%
311 TTSUM2 – Tính tổng version 2 159 301 52.82%
312 TTSUM3 – Tính tổng version 3 135 297 45.45%
313 TTDATE2 – Đổi thời gian 64 121 52.89%
314 MK3SUM1 – Tính tổng nghịch đảo 71 379 18.73%
315 MK5SUM – Tính tổng nghịch đảo lẻ 57 217 26.27%
316 MK6SUM – Tính tổng version 4 78 266 29.32%
317 MK12SUM – Đa thức 11 114 9.65%
318 MK15SUM – Tính tổng version 6 74 276 26.81%
319 MK16SUM – Tính tổng version 7 35 86 40.70%
320 MK20SOHOC – Liệt kê ước nguyên dương 67 238 28.15%
321 MK21SOHOC – Tổng ước 2 108 319 33.86%
322 MK23SOHOC – Đếm ước nguyên dương 86 179 48.04%
323 MK29SOHOC – Ước số (4) 65 294 22.11%