Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
407 BSEARCH1 - Tìm kiếm version 1 338 627 53.91%
420 DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) 289 555 52.07%
541 TOPOSORT – Sắp xếp TOPO 236 502 47.01%
560 DFSDEMO - Minh họa thuật toán DFS (cơ bản) 236 500 47.20%
310 TTSUM1 – Tính tổng version 1 233 613 38.01%
408 BSEARCH2 - Tìm kiếm version 2 216 607 35.58%
389 LKHOANVI - Liệt kê các hoán vị 215 376 57.18%
402 PROJECTS - Dự án 212 390 54.36%
552 SMINPATH – Đường đi ngắn nhất (bản dễ) 210 405 51.85%
418 DPPALIN – Xâu con đối xứng dài nhất 207 387 53.49%
419 DPSUBSTR – Xâu con chung dài nhất 201 363 55.37%
332 MK119SNT – Đếm số nguyên tố 200 654 30.58%
409 BSEARCH3 - Tìm kiếm version 3 176 481 36.59%
559 BFSDEMO - Minh họa thuật toan BFS (cơ bản) 176 480 36.67%
538 COMPCONN – Thành phần liên thông 175 346 50.58%
357 ERATOSTH - Sàng nguyên tố 171 348 49.14%
373 STRSPACE – Đếm khoảng trống 171 428 39.95%
424 DPSEQ – Trò chơi với dãy số 169 438 38.58%
425 DPSEQMODK – Dãy con có tổng chia hết cho K 165 606 27.23%
422 DPPATHMAX – Đường đi có tổng lớn nhất 162 482 33.61%
384 BNUMPLUS - Cộng hai số lớn 159 369 43.09%
334 DKSUMDIG – Tổng các chữ số 158 228 69.30%
335 DKDAUCUOI – Chữ số đầu và chữ số cuối 155 310 50.00%
311 TTSUM2 – Tính tổng version 2 153 285 53.68%
391 STUPATM - Máy rút tiền tự động (Khờ) 153 401 38.15%