Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
407 BSEARCH1 - Tìm kiếm version 1 377 694 54.32%
420 DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) 325 627 51.83%
552 SMINPATH – Đường đi ngắn nhất (bản dễ) 285 531 53.67%
541 TOPOSORT – Sắp xếp TOPO 283 601 47.09%
560 DFSDEMO - Minh họa thuật toán DFS (cơ bản) 247 546 45.24%
310 TTSUM1 – Tính tổng version 1 241 630 38.25%
408 BSEARCH2 - Tìm kiếm version 2 238 675 35.26%
402 PROJECTS - Dự án 235 460 51.09%
418 DPPALIN – Xâu con đối xứng dài nhất 232 424 54.72%
419 DPSUBSTR – Xâu con chung dài nhất 230 405 56.79%
389 LKHOANVI - Liệt kê các hoán vị 223 386 57.77%
332 MK119SNT – Đếm số nguyên tố 221 762 29.00%
409 BSEARCH3 - Tìm kiếm version 3 203 520 39.04%
538 COMPCONN – Thành phần liên thông 203 408 49.75%
424 DPSEQ – Trò chơi với dãy số 197 487 40.45%
559 BFSDEMO - Minh họa thuật toan BFS (cơ bản) 191 524 36.45%
425 DPSEQMODK – Dãy con có tổng chia hết cho K 185 655 28.24%
373 STRSPACE – Đếm khoảng trống 182 470 38.72%
422 DPPATHMAX – Đường đi có tổng lớn nhất 181 510 35.49%
391 STUPATM - Máy rút tiền tự động (Khờ) 181 468 38.68%
357 ERATOSTH - Sàng nguyên tố 180 369 48.78%
553 MPANTREE – Cây khung nhỏ nhất (cơ bản) 176 398 44.22%
384 BNUMPLUS - Cộng hai số lớn 175 391 44.76%
489 DPLIQ4 – Dãy con tăng dài nhất (Bản khó) 170 320 53.13%
334 DKSUMDIG – Tổng các chữ số 169 247 68.42%