Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
407 BSEARCH1 - Tìm kiếm version 1 315 575 54.78%
420 DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) 287 517 55.51%
541 TOPOSORT – Sắp xếp TOPO 247 540 45.74%
310 TTSUM1 – Tính tổng version 1 246 640 38.44%
418 DPPALIN – Xâu con đối xứng dài nhất 234 430 54.42%
402 PROJECTS - Dự án 215 410 52.44%
389 LKHOANVI - Liệt kê các hoán vị 214 355 60.28%
419 DPSUBSTR – Xâu con chung dài nhất 210 363 57.85%
408 BSEARCH2 - Tìm kiếm version 2 206 576 35.76%
332 MK119SNT – Đếm số nguyên tố 204 661 30.86%
384 BNUMPLUS - Cộng hai số lớn 200 472 42.37%
552 SMINPATH – Đường đi ngắn nhất (bản dễ) 189 405 46.67%
357 ERATOSTH - Sàng nguyên tố 181 396 45.71%
373 STRSPACE – Đếm khoảng trống 175 433 40.42%
560 DFSDEMO - Minh họa thuật toán DFS (cơ bản) 168 372 45.16%
422 DPPATHMAX – Đường đi có tổng lớn nhất 166 397 41.81%
334 DKSUMDIG – Tổng các chữ số 166 253 65.61%
335 DKDAUCUOI – Chữ số đầu và chữ số cuối 158 327 48.32%
405 APOWERN -Tính lũy thừa 157 383 40.99%
424 DPSEQ – Trò chơi với dãy số 156 419 37.23%
409 BSEARCH3 - Tìm kiếm version 3 155 445 34.83%
311 TTSUM2 – Tính tổng version 2 154 285 54.04%
559 BFSDEMO - Minh họa thuật toan BFS (cơ bản) 143 382 37.43%
356 ISPRIME - Kiểm tra số nguyên tố 140 519 26.97%
358 PRIMEFCT - Phân tích ra thừa số nguyên tố 138 317 43.53%