Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
407 BSEARCH1 - Tìm kiếm version 1 369 685 53.87%
408 BSEARCH2 - Tìm kiếm version 2 231 661 34.95%
409 BSEARCH3 - Tìm kiếm version 3 196 513 38.21%
257 SEQ - Dãy số 143 664 21.54%
383 BLSCALES - Cân đĩa thăng bằng 143 365 39.18%
255 ZSUM - ZERO SUM 95 354 26.84%
1244 ESEQ - Dãy số 93 619 15.02%
245 SGAME - Trò chơi với dãy số 90 351 25.64%
258 PANCAKES - Làm bánh 72 163 44.17%
567 SILKROAD - Con đường tơ lụa 68 167 40.72%
628 POTTERY 65 217 29.95%
256 TBC - Dãy số 60 272 22.06%
571 ADDEDGE - Thêm cung đồ thị 45 120 37.50%
1205 NAUGHTY - Những chú bò tăng động 43 78 55.13%
1022 PART - Chia đoạn 38 75 50.67%
841 CR7MU - Ronaldo chuyển sang manchester United 35 80 43.75%
515 BITSUMME – Tổng các trung vị 35 71 49.30%
1213 POOL - Bể bơi 30 99 30.30%
1000 WALL - Sửa hàng rào 30 80 37.50%
1200 COMPSEQ - So sánh dãy 26 102 25.49%
704 CD2B14 - Kiểm tra chính phương 24 95 25.26%
888 MAYUI - Máy ủi 22 29 75.86%
897 SANNEN - San nền 22 60 36.67%
839 KRYP6 16 49 32.65%
527 GCDSUM – Tổng ước chung 16 50 32.00%