Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
839 KRYP6 17 56 30.36%
838 MSE07B - Xếp hàng ưu tiên 25 91 27.47%
837 PACKING - Xếp đồ chơi 66 154 42.86%
836 DISCOUNT2 - Mua 4 tặng 1 53 113 46.90%
835 DISCOUNT - Mua 3 tặng 1 49 108 45.37%
834 VECTOR - Véc tơ 46 81 56.79%
833 SEGMENT - Đoạn thẳng 52 79 65.82%
832 YAMP - Yet Another Minimization Problem 0 29 0.00%
831 MINING - Đào vàng 14 71 19.72%
830 FIBSEQ - Dãy Fibonacci 13 36 36.11%
829 PAGODA - Famous Pagoda 7 42 16.67%
828 SEQPART – Chia dãy 21 45 46.67%
827 SEQ - Dãy số 39 131 29.77%
826 SBBCFFFFS - Leo núi 0.00%
825 BIRTHDAY - Sinh nhật 0 1 0.00%
824 FLIRT - Thả thính 2 7 28.57%
820 JUMP - Nhảy về đích 23 131 17.56%
819 NUMMAX - Dãy chứa max 43 117 36.75%
818 PEARL - Pha lê 32 150 21.33%
817 TEAM - Đội hình thi đấu 32 121 26.45%
816 BEAUTY - Ảnh đẹp 62 230 26.96%
815 CONCOMP - Thành phần liên thông 13 69 18.84%
814 POLE2 - Cột điện 2 39 138 28.26%
813 WRESTLING - Đấu vật 16 35 45.71%
812 POLE - Cột điện 43 111 38.74%