Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
1564 WRITING - GIẢI MÃ VĂN TỰ MAY A 3 13 23.08%
1324 BUS - Đón nhân viên 4 13 30.77%
2348 FOOTBALL 7 13 53.85%
1327 SEQM - Dãy tăng M 0 13 0.00%
1107 TRAVEL - Đếm tour 2 13 15.38%
1114 DIAGONAL - Trội chéo 7 13 53.85%
1121 WALKING - Đi bộ 7 13 53.85%
872 VIRUS 2 13 15.38%
1128 CIRCLE - Dây chuyền thông báo 4 13 30.77%
875 BUILD - Xây dựng cầu hầm 5 13 38.46%
1387 CHECKIN - Check In 10 13 76.92%
1389 YENOM2 - Thanh khoản 2 5 13 38.46%
2158 PERIMETER 1 13 7.69%
1150 COMMANDO - Phân đội 5 13 38.46%
1167 RATTING - Mofk rating cao nhất Vinoy 1 13 7.69%
1430 RELOCATE - TÁI ĐỊNH CƯ 3 13 23.08%
1458 RECTAREA - Diện tích các hình chữ nhật 5 13 38.46%
1206 NETXOR - Mạng an toàn 6 13 46.15%
1240 REPAIR - Sửa đường 6 13 46.15%
2282 CIRCLES 3 13 23.08%
1015 GAMEF - Trò chơi hái hoa 8 13 61.54%
2056 TRIBONACCI 8 12 66.67%
2325 AUDITION 9 12 75.00%
1302 XLINE - Đoạn thẳng không giao 3 12 25.00%
1303 RMQCHK - Kiểm tra RQM 4 12 33.33%