Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
840 ANUMLA - Khôi phục lại mảng 4 10 40.00%
849 SHIPPING - Vận chuyển hàng 4 20 20.00%
2135 ACCEPTED 4 6 66.67%
1372 SWAPBALL - Tráo bi 4 5 80.00%
870 PASSWORD - Mật khẩu 4 14 28.57%
1128 CIRCLE - Dây chuyền thông báo 4 10 40.00%
2154 LIGHTSON 4 9 44.44%
884 ALIENGIFT 4 15 26.67%
1141 GIFT - Quà tặng 4 10 40.00%
1145 DRAGON - Đảo rồng 4 12 33.33%
890 TRAFFIC - Giao thông 4 5 80.00%
1402 CHEFINV 4 14 28.57%
892 OVERPART - Quá nửa 4 8 50.00%
1150 COMMANDO - Phân đội 4 11 36.36%
1414 FEAST - Bữa tiệc 4 54 7.41%
904 RBLOCK - Cấm đường 4 5 80.00%
137 MCOCKTAIL – Pha chế Cocktail 4 7 57.14%
657 DPD1 4 7 57.14%
664 XORSUM 4 7 57.14%
1432 CENTRE - TRUNG TÂM KINH TẾ 4 27 14.81%
2209 TETEXERCISE 4 9 44.44%
2215 OANTUTI 4 7 57.14%
2219 PALIND 4 4 100.00%
1456 RESORT - Khu nghỉ dưỡng 4 9 44.44%
1480 DANCE - Lớp học nhảy 4 149 2.68%