Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
5137 COLORFUL - Đa sắc 3 31 9.68%
1044 COMMUTE - Hàm giao hoán 3 4 75.00%
1302 XLINE - Đoạn thẳng không giao 3 12 25.00%
23 HY016 3 21 14.29%
2327 LIS 3 9 33.33%
1051 NETWORK - Mạng máy tính 3 11 27.27%
1564 WRITING - GIẢI MÃ VĂN TỰ MAY A 3 13 23.08%
1316 SSEQSTRS - Chọn tên 3 8 37.50%
2342 SSTRING 3 5 60.00%
1068 GCDLCM - Đếm bao nhiêu cặp 3 5 60.00%
1326 LIVE - Truyền hình trực tiếp 3 5 60.00%
10033 MARBLES2 - Trò chơi chuyển bi 3 10 30.00%
10037 TIMDUONG - Tìm bước nhảy tàu vũ trụ 3 9 33.33%
1079 MOTION - Chuyển động (Chấm khác) 3 8 37.50%
1336 FLU - Dịch cúm 3 4 75.00%
1338 INVITE - MỜI XEM PHIM 3 3 100.00%
1083 FOUNTAIN - Đài phun nước 3 6 50.00%
1350 GUARDS - Bảo vệ 3 4 75.00%
583 TOWERBOX - Tháp hộp 3 46 6.52%
840 ANUMLA - Khôi phục lại mảng 3 9 33.33%
1101 LIONDANCE - Múa lân 3 24 12.50%
1106 BOARD - Bảng số 3 52 5.77%
1130 SWAPGAME - Trò chơi ô số 3 69 4.35%
2154 LIGHTSON 3 8 37.50%
2156 BCOUNT 3 9 33.33%