Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
1139 EXPRESSWAY - Đường cao tốc 22 68 32.35%
629 SAMEPAIR 22 83 26.51%
666 BUYING 22 24 91.67%
695 DOM - Xếp hình 3D 22 45 48.89%
473 DPWATER – Cấp nước 22 41 53.66%
1242 ICBUS - Xe liên tỉnh 22 41 53.66%
477 DPKESACH – Giá sách 22 56 39.29%
1251 SEQSTR - Dãy xâu 22 62 35.48%
1252 PERFECT - Cặp đôi hoàn hảo 22 77 28.57%
1515 COMSTR - Nén xâu 22 94 23.40%
1028 GRN - Xếp nhóm 23 83 27.71%
1029 GAME2 - Trò chơi trên bảng số 2 23 49 46.94%
1030 ARCHI - Khảo cổ 23 52 44.23%
1286 SHOES - Chọn giày 23 63 36.51%
10 HY003 - Đường tròn nhỏ nhất 23 117 19.66%
528 HPROTEST - Bò biểu tình (bản khó) 23 60 38.33%
20 HY013 - Điều khiển Robot 23 62 37.10%
26 HY019 - Khám bệnh 23 52 44.23%
5150 DIVISIBLE 23 31 74.19%
32 HY025 - Chia hết 23 201 11.44%
820 JUMP - Nhảy về đích 23 131 17.56%
873 SUBDIV - Chia hết 23 109 21.10%
646 TGD 23 82 28.05%
5009 SEQ - Dãy số 23 43 53.49%
1448 CANDY - Chia kẹo 23 45 51.11%