Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
1023 RACE - Đua ngựa 20 167 11.98%
1545 CHOCO – Sô cô la 21 96 21.88%
1035 SCHOOL - Đến trường 21 46 45.65%
808 FRACTION - Phân số 21 102 20.59%
828 SEQPART – Chia dãy 21 46 45.65%
1092 FFILL - Tô màu 21 202 10.40%
599 AIRLINES - Tuyến bay 21 28 75.00%
1115 KGCD - Ước chung lớn nhất 21 50 42.00%
1380 PAVESEQ - Trung bình không nhỏ hơn P 21 75 28.00%
1392 XGUN - Bắn sâu 21 96 21.88%
881 COLOR - Tô màu 21 28 75.00%
652 AQUERY2 21 80 26.25%
660 BALLOON 21 25 84.00%
417 KSHORTPATH - Đường đi ngắn nhất qua đúng K cạnh của đồ thị 21 43 48.84%
682 EXTPALIN – Mở rộng xâu thành Palindrom 21 89 23.60%
5048 MUAQUA - Mua quà 21 38 55.26%
706 CD2B17 - Quân xe 21 49 42.86%
468 DPCOINGAME – Trò chơi với những đồng xu 21 54 38.89%
469 DPPUSHUPS – Chống đẩy 21 47 44.68%
473 DPWATER – Cấp nước 21 34 61.76%
5083 MONEY - Tiền mừng tuổi 21 33 63.64%
2021 DININGB - Bữa tối 21 33 63.64%
233 VUONHOA - Vườn hoa 21 73 28.77%
249 SPECIAL - Số đặc biệt 21 49 42.86%
14 HY007 - Chia dãy bằng nhau 22 164 13.41%