Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
267 PALIN - Xâu con đối xứng 208 445 46.74%
5039 PALIN - Xâu đối xứng 53 83 63.86%
2314 PALINCROSS 0 0 -
2219 PALIND 2 2 100.00%
2065 PALINEZ 13 20 65.00%
1504 PALINPATH - Con đường Palindrom 5 68 7.35%
1277 PANCAKE - Xếp bánh 0 20 0.00%
258 PANCAKES - Làm bánh 76 175 43.43%
224 PAPER - Các tấm bìa 93 168 55.36%
2175 PARITY 0 1 0.00%
1383 PARK - Công viên 9 49 18.37%
1022 PART - Chia đoạn 38 75 50.67%
1457 PARTITION - Chia đoạn 3 3 100.00%
1502 PARTY - Tiệc mừng 23 72 31.94%
381 PASSENCR - Mã hóa mật khẩu 51 95 53.68%
870 PASSWORD - Mật khẩu 1 8 12.50%
401 PASSWORD - Mật khẩu an toàn 56 99 56.57%
2143 PATH 0 0 -
1084 PATH - Đường đi ngắn thứ k 12 40 30.00%
192 PATH - Đường đi trên mặt phẳng tọa độ 63 143 44.06%
1433 PATHS - Đường đi 4 116 3.45%
1429 PATROL - Tuần tra 0 2 0.00%
1151 PATROL2 - Tuần tra 0 5 0.00%
691 PATROL2 - Tuần tra 2 0 8 0.00%
1380 PAVESEQ - Trung bình không nhỏ hơn P 23 85 27.06%