# Tên thành viên Chữ ký cá nhân Số bài đạt Điểm xếp hạng
701 Nguyen Van Thang 18 1500
702 Nguyễn Văn Thắng 53 1500
703 Bùi Thắng 1500
704 Viết Thắng 1500
705 Nguyễn Ngọc Thắng 1 1500
706 Nguyễn Ngọc Thắng 1 1500
707 Võ Quang Thắng 0 1500
708 Thắng Nguyễn 21 1500
709 Nguyễn Việt Thắng 3 1500
710 Nguyễn Thái Văn 0 1500
711 Thái Triều Nam 0 1500
712 Phạm Thái Sơn 0 1500
713 Nguyễn Huy Thái 25 1500
714 Thái Mai Quang 2 1500
715 Huynh Thai Hoang 1 1500
716 Hoàng Văn Thái 0 1500
717 Nguyễn Công Thái Dương 13 1500
718 Thai Ba Hung 1 1500
719 Phan Hoàng Thái 1500
720 Nguyễn Thành Nguyên 2 1500
721 Vu Chi Trung 4 1500
722 Nguyễn Đình Cương 1500
723 testtin 1500
724 Linh 1 1500
725 testestest 1 1500
726 tester 1500
727 minth 1500
728 Tester 1500
729 testcoder 1 1500
730 Trần Văn Quyết 0 1500
731 Trần Kiến Quốc 1500
732 Nguyễn Hoàng Long 1500
733 temper 2 1500
734 unknow 1 1500
735 Nguyễn Minh Hùng 1 1500
736 tdk_07 4 1500
737 Rickie Lukas 1 1500
738 Nguyễn Hoà Thuận 2 1500
739 NTN 1 1500
740 Trần Bá Nguyên 1 1500
741 Trần Bình Duy 16 1500
742 TheBao 12 1500
743 coder from c3xuho vinh phuc with love 4 1500
744 Linh Trần 7 1500
745 Nguyễn Đạt 1 1500
746 Taso 1 1500
747 Quan Nguyen 2 1500
748 Tạ Quang Kiên 50 1500
749 Phan Nguyễn Việt Bắc 1 1500
750 ABCDE 1500