Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#150752 #224. PAPER - Các tấm bìa Accepted 100 4 ms 248 K C++ 11 / 700 B Ngoc 2024-05-17 13:19:45
#127159 #224. PAPER - Các tấm bìa Accepted 100 6 ms 252 K C++ 17 / 565 B Nguyễn Hồng Quang 2024-01-24 0:58:40
#151125 #224. PAPER - Các tấm bìa Accepted 100 6 ms 252 K C++ 11 / 536 B Trần Nhật Long 2024-05-19 5:40:18
#61859 #224. PAPER - Các tấm bìa Accepted 100 4 ms 256 K C++ 17 (Clang) / 677 B trần minh hoàng 2021-12-09 13:26:04
#100317 #224. PAPER - Các tấm bìa Accepted 100 6 ms 256 K C++ 14 / 535 B Lường Ngọc An 2022-11-10 4:38:51
#100280 #224. PAPER - Các tấm bìa Accepted 100 6 ms 256 K C++ 17 / 516 B Nguyễn Mạnh Dũng 2022-11-10 4:22:22
#130945 #224. PAPER - Các tấm bìa Accepted 100 6 ms 256 K C++ 14 / 498 B Đinh Trần Anh Đức 2024-02-07 1:01:31
#121990 #224. PAPER - Các tấm bìa Accepted 100 5 ms 256 K C++ 17 / 564 B accvip 2024-01-04 10:03:04
#23907 #224. PAPER - Các tấm bìa Accepted 100 4 ms 260 K C++ 17 / 536 B Lê Minh Tâm 2020-12-21 4:33:30
#150718 #224. PAPER - Các tấm bìa Accepted 100 5 ms 264 K C++ 17 / 878 B Tuấn Kiệt 2024-05-17 12:58:32
#130846 #224. PAPER - Các tấm bìa Accepted 100 7 ms 272 K C++ 17 / 388 B Đặng Hải Long 2024-02-06 8:45:47
#24379 #224. PAPER - Các tấm bìa Accepted 100 5 ms 276 K C++ 17 / 538 B Chu Minh Quân 2020-12-29 7:28:39
#100269 #224. PAPER - Các tấm bìa Accepted 100 6 ms 276 K C++ 17 / 586 B Nguyễn Quốc Việt 2022-11-10 4:13:27
#100339 #224. PAPER - Các tấm bìa Accepted 100 6 ms 276 K C++ / 457 B Lương Tiến Đạt 2022-11-10 7:06:42
#23885 #224. PAPER - Các tấm bìa Accepted 100 5 ms 284 K C++ 17 / 538 B Phạm Văn Hoàng Anh Tú 2020-12-21 4:30:28
#24325 #224. PAPER - Các tấm bìa Accepted 100 4 ms 288 K C++ / 715 B Nguyễn Ngọc Thủy 2020-12-28 14:19:46
#100390 #224. PAPER - Các tấm bìa Accepted 100 6 ms 288 K C++ 17 / 483 B Nguyễn Anh Tú 2022-11-10 7:19:01
#122420 #224. PAPER - Các tấm bìa Accepted 100 7 ms 288 K C++ 17 / 731 B Trần Bình An 2024-01-07 8:21:28
#150795 #224. PAPER - Các tấm bìa Accepted 100 9 ms 316 K C++ 17 / 995 B Trần Gia Hưng 2024-05-17 14:17:39
#121991 #224. PAPER - Các tấm bìa Accepted 100 5 ms 316 K C++ 17 / 564 B Nguyễn Trọng Tấn K29 2024-01-04 10:04:49
#23865 #224. PAPER - Các tấm bìa Accepted 100 4 ms 320 K C++ 17 / 536 B Tạ Thu Hà 2020-12-21 4:28:11
#100384 #224. PAPER - Các tấm bìa Accepted 100 6 ms 320 K C++ 17 / 435 B Nguyễn Trần Tuấn Linh 2022-11-10 7:17:40
#119242 #224. PAPER - Các tấm bìa Accepted 100 4 ms 320 K C++ 17 / 468 B Tiêu Dao 2023-12-22 11:28:40
#124034 #224. PAPER - Các tấm bìa Accepted 100 5 ms 320 K C++ 17 / 1016 B Đặng Hải Phong 2024-01-12 4:57:49
#151132 #224. PAPER - Các tấm bìa Accepted 100 6 ms 320 K C++ 17 / 582 B Đào Quang Dũng 2024-05-19 6:50:13
#44076 #224. PAPER - Các tấm bìa Accepted 100 6 ms 324 K C++ 11 / 507 B hihihi1 2021-08-15 0:21:02
#150763 #224. PAPER - Các tấm bìa Accepted 100 5 ms 324 K C++ 17 (Clang) / 719 B ???? 2024-05-17 13:25:50
#153376 #224. PAPER - Các tấm bìa Accepted 100 5 ms 324 K C++ 14 / 483 B Vũ Hoài Băng 2024-06-05 13:39:02
#121790 #224. PAPER - Các tấm bìa Accepted 100 5 ms 328 K C++ 17 / 463 B mama 2024-01-03 14:44:31
#150779 #224. PAPER - Các tấm bìa Accepted 100 6 ms 328 K C++ 17 / 508 B Nguyễn Hoàng Dương 2024-05-17 13:37:59
#23861 #224. PAPER - Các tấm bìa Accepted 100 5 ms 336 K C++ 17 / 531 B Trùm CUỐI 2020-12-21 4:27:10
#100293 #224. PAPER - Các tấm bìa Accepted 100 5 ms 336 K C++ 14 / 478 B Phùng Nhật Minh 2022-11-10 4:31:36
#100343 #224. PAPER - Các tấm bìa Accepted 100 6 ms 336 K C++ / 455 B Nguyễn Trọng Anh Tú 2022-11-10 7:07:17
#100399 #224. PAPER - Các tấm bìa Accepted 100 6 ms 336 K C++ 17 / 446 B Vũ Trần Lâm 2022-11-10 7:21:31
#23898 #224. PAPER - Các tấm bìa Accepted 100 4 ms 340 K C++ / 396 B Bùi Tâm Đan 2020-12-21 4:32:24
#24308 #224. PAPER - Các tấm bìa Accepted 100 4 ms 340 K C++ 17 / 715 B Trần Quang Huy 2020-12-28 13:57:21
#24272 #224. PAPER - Các tấm bìa Accepted 100 4 ms 340 K C++ 17 / 538 B Trần Trung Đức 2020-12-28 10:02:11
#57917 #224. PAPER - Các tấm bìa Accepted 100 5 ms 340 K C++ 17 (Clang) / 657 B Lewjxz 2021-11-16 16:53:45
#50677 #224. PAPER - Các tấm bìa Accepted 100 6 ms 340 K C++ / 488 B Onii Chan 2021-10-11 12:18:34
#48773 #224. PAPER - Các tấm bìa Accepted 100 6 ms 340 K C++ 14 / 1015 B nguyen khac thu 2021-09-23 14:27:25
#62315 #224. PAPER - Các tấm bìa Accepted 100 6 ms 340 K C++ 11 / 1 K Trương Tuấn Tú 2021-12-12 15:16:44
#100300 #224. PAPER - Các tấm bìa Accepted 100 6 ms 340 K C++ / 457 B Bùi Quốc Huy 2022-11-10 4:34:11
#150726 #224. PAPER - Các tấm bìa Accepted 100 5 ms 340 K C++ 14 / 767 B Phan Quốc Triệu 2024-05-17 13:05:01
#150771 #224. PAPER - Các tấm bìa Accepted 100 5 ms 340 K C++ 17 / 878 B ĐẶNG VIỆT HUY 2024-05-17 13:31:34
#150765 #224. PAPER - Các tấm bìa Accepted 100 5 ms 340 K C++ 14 / 636 B V A 2024-05-17 13:26:52
#150761 #224. PAPER - Các tấm bìa Accepted 100 7 ms 340 K C++ 17 (Clang) / 719 B deptraivcl 2024-05-17 13:25:35
#23876 #224. PAPER - Các tấm bìa Accepted 100 5 ms 344 K C++ / 536 B Đỗ Thị Phương Hậu 2020-12-21 4:29:46
#58600 #224. PAPER - Các tấm bìa Accepted 100 16 ms 344 K C++ / 487 B Lê Trung Hiếu 2021-11-20 18:58:35
#101972 #224. PAPER - Các tấm bìa Accepted 100 6 ms 344 K C++ 17 / 856 B Kripperz 2022-11-15 6:28:47
#24261 #224. PAPER - Các tấm bìa Accepted 100 4 ms 348 K C++ 17 / 538 B Bùi Hải Đăng 2020-12-28 9:53:09


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: