Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#62315 #224. PAPER - Các tấm bìa Accepted 100 6 ms 340 K C++ 11 / 1 K Trương Tuấn Tú 2021-12-12 15:16:44
#149630 #224. PAPER - Các tấm bìa Accepted 100 7 ms 372 K C++ 14 / 1 K Nguyễn Việt Hùng 2023-09-18 4:08:15
#48773 #224. PAPER - Các tấm bìa Accepted 100 6 ms 340 K C++ 14 / 1015 B nguyen khac thu 2021-09-23 14:27:25
#139181 #224. PAPER - Các tấm bìa Accepted 100 3 ms 196 K Pascal / 981 B Mai Mai 2023-05-21 12:09:30
#103875 #224. PAPER - Các tấm bìa Accepted 100 6 ms 356 K C++ 17 / 934 B Nguyễn Khắc Trung 2022-11-22 16:33:35
#101972 #224. PAPER - Các tấm bìa Accepted 100 6 ms 344 K C++ 17 / 856 B Kripperz 2022-11-15 6:28:47
#23906 #224. PAPER - Các tấm bìa Accepted 100 7 ms 388 K C++ 17 / 764 B Nguyễn Trần Khánh Linh 2020-12-21 4:33:29
#137000 #224. PAPER - Các tấm bìa Accepted 100 10 ms 344 K C++ 17 / 718 B oppo 2023-05-06 6:28:08
#24320 #224. PAPER - Các tấm bìa Accepted 100 4 ms 336 K C++ / 715 B Nguyễn Ngọc Thủy 2020-12-28 14:07:55
#24308 #224. PAPER - Các tấm bìa Accepted 100 4 ms 340 K C++ 17 / 715 B Trần Quang Huy 2020-12-28 13:57:21
#23883 #224. PAPER - Các tấm bìa Accepted 100 4 ms 384 K C++ 17 / 715 B Nguyễn Minh Hoàng 2020-12-21 4:30:19
#113819 #224. PAPER - Các tấm bìa Accepted 100 79 ms 21232 K Python 3 / 691 B Hoàng Huy 2023-01-01 18:03:13
#61858 #224. PAPER - Các tấm bìa Accepted 100 5 ms 276 K C++ 17 (Clang) / 677 B trần minh hoàng 2021-12-09 13:25:52
#57917 #224. PAPER - Các tấm bìa Accepted 100 5 ms 340 K C++ 17 (Clang) / 657 B Lewjxz 2021-11-16 16:53:45
#142085 #224. PAPER - Các tấm bìa Accepted 100 8 ms 328 K C++ 17 / 643 B Đặng Hải Long 2023-07-06 9:06:22
#76787 #224. PAPER - Các tấm bìa Accepted 100 7 ms 376 K C++ 17 / 641 B Nguễn Minh Nhật 2022-03-07 13:00:24
#149036 #224. PAPER - Các tấm bìa Accepted 100 4 ms 256 K Pascal / 636 B Lê Mạnh 2023-09-14 9:49:16
#79821 #224. PAPER - Các tấm bìa Accepted 100 438 ms 17436 K Java / 619 B Đỗ Việt Cường 2022-03-30 11:55:32
#100269 #224. PAPER - Các tấm bìa Accepted 100 6 ms 276 K C++ 17 / 586 B Nguyễn Quốc Việt 2022-11-10 4:13:27
#100775 #224. PAPER - Các tấm bìa Accepted 100 6 ms 348 K C++ / 580 B Nguyễn Danh Nhân 2022-11-11 3:57:35
#100267 #224. PAPER - Các tấm bìa Accepted 100 6 ms 360 K C++ 17 / 562 B Trùm CUỐI 2022-11-10 4:12:51
#113733 #224. PAPER - Các tấm bìa Accepted 100 88 ms 21184 K Python 3 / 541 B Trần Đình Nhật Duy 2023-01-01 7:15:12
#100315 #224. PAPER - Các tấm bìa Accepted 100 6 ms 384 K C++ 14 / 535 B Lường Ngọc An 2022-11-10 4:38:36
#148051 #224. PAPER - Các tấm bìa Accepted 100 5 ms 336 K C++ / 540 B Nguyễn Xuân Chung 2023-09-11 12:47:31
#148399 #224. PAPER - Các tấm bìa Accepted 100 5 ms 344 K C++ 11 / 538 B Hoàng Hữu Phúc 2023-09-12 9:04:24
#23902 #224. PAPER - Các tấm bìa Accepted 100 4 ms 384 K C++ 17 / 538 B Nguyễn Ngọc Minh Phương 2020-12-21 4:33:05
#23905 #224. PAPER - Các tấm bìa Accepted 100 5 ms 352 K C++ 17 / 538 B Đặng Thái Sơn 2020-12-21 4:33:20
#24272 #224. PAPER - Các tấm bìa Accepted 100 4 ms 340 K C++ 17 / 538 B Trần Trung Đức 2020-12-28 10:02:11
#23872 #224. PAPER - Các tấm bìa Accepted 100 5 ms 360 K C++ 17 / 538 B Chu Minh Quân 2020-12-21 4:29:15
#23885 #224. PAPER - Các tấm bìa Accepted 100 5 ms 284 K C++ 17 / 538 B Phạm Văn Hoàng Anh Tú 2020-12-21 4:30:28
#24299 #224. PAPER - Các tấm bìa Accepted 100 4 ms 388 K C++ / 538 B Phạm Minh Hoàng 2020-12-28 12:56:22
#24261 #224. PAPER - Các tấm bìa Accepted 100 4 ms 348 K C++ 17 / 538 B Bùi Hải Đăng 2020-12-28 9:53:09
#23862 #224. PAPER - Các tấm bìa Accepted 100 5 ms 348 K C++ 17 / 536 B Trần Khánh Linh 2020-12-21 4:27:42
#23865 #224. PAPER - Các tấm bìa Accepted 100 4 ms 320 K C++ 17 / 536 B Tạ Thu Hà 2020-12-21 4:28:11
#23876 #224. PAPER - Các tấm bìa Accepted 100 5 ms 344 K C++ / 536 B Đỗ Thị Phương Hậu 2020-12-21 4:29:46
#23907 #224. PAPER - Các tấm bìa Accepted 100 4 ms 260 K C++ 17 / 536 B Lê Minh Tâm 2020-12-21 4:33:30
#23882 #224. PAPER - Các tấm bìa Accepted 100 5 ms 388 K C++ 17 / 536 B Nguyễn Bình An 2020-12-21 4:30:13
#100442 #224. PAPER - Các tấm bìa Accepted 100 6 ms 356 K C++ 14 / 533 B Nguyễn Tiến Đạt 2022-11-10 7:34:33
#100359 #224. PAPER - Các tấm bìa Accepted 100 10 ms 352 K C++ 17 / 518 B Ninh Anh Vũ 2022-11-10 7:10:46
#100279 #224. PAPER - Các tấm bìa Accepted 100 6 ms 356 K C++ 17 / 516 B Nguyễn Mạnh Dũng 2022-11-10 4:22:11
#24118 #224. PAPER - Các tấm bìa Accepted 100 4 ms 416 K C++ 17 / 514 B Hoàng Minh Sơn 2020-12-24 14:06:57
#100306 #224. PAPER - Các tấm bìa Accepted 100 6 ms 356 K C++ 17 / 513 B Nguyễn Huyền Trang 2022-11-10 4:35:45
#44076 #224. PAPER - Các tấm bìa Accepted 100 6 ms 324 K C++ 11 / 507 B hihihi1 2021-08-15 0:21:02
#109676 #224. PAPER - Các tấm bìa Accepted 100 6 ms 376 K C++ 14 / 498 B Đinh Trần Anh Đức 2022-12-10 12:41:56
#76206 #224. PAPER - Các tấm bìa Accepted 100 7 ms 356 K C++ / 491 B Nguyễn Gia Bảo 2022-03-02 10:44:45
#50677 #224. PAPER - Các tấm bìa Accepted 100 6 ms 340 K C++ / 488 B Onii Chan 2021-10-11 12:18:34
#58600 #224. PAPER - Các tấm bìa Accepted 100 16 ms 344 K C++ / 487 B Lê Trung Hiếu 2021-11-20 18:58:35
#100390 #224. PAPER - Các tấm bìa Accepted 100 6 ms 288 K C++ 17 / 483 B Nguyễn Anh Tú 2022-11-10 7:19:01
#47469 #224. PAPER - Các tấm bìa Accepted 100 9 ms 468 K C++ 17 / 479 B abcxyz 2021-09-12 7:31:28
#100292 #224. PAPER - Các tấm bìa Accepted 100 6 ms 344 K C++ 14 / 478 B Phùng Nhật Minh 2022-11-10 4:31:27


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: