Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#56964 #563. CAYKHE - Ăn khế trả vàng Accepted 100 21 ms 1916 K C++ 11 (NOI) / 3 K Durex+_+ 2021-11-12 17:51:08
#24178 #563. CAYKHE - Ăn khế trả vàng Accepted 100 22 ms 1892 K C++ 17 / 510 B iwannabetheguy 2020-12-27 11:57:26
#153334 #563. CAYKHE - Ăn khế trả vàng Accepted 100 22 ms 1884 K C++ / 597 B Nguyễn Trọng Tấn K29 2024-06-05 9:31:46
#57578 #563. CAYKHE - Ăn khế trả vàng Accepted 100 24 ms 1940 K C++ 17 / 4 K hihihi1 2021-11-15 11:56:32
#105908 #563. CAYKHE - Ăn khế trả vàng Accepted 100 27 ms 1156 K C++ 17 / 761 B Akiet 2022-11-29 2:00:40
#137144 #563. CAYKHE - Ăn khế trả vàng Accepted 100 27 ms 504 K C++ 17 / 1 K Lê Bình Minh 2024-02-24 15:32:51
#153770 #563. CAYKHE - Ăn khế trả vàng Accepted 100 27 ms 384 K C++ 14 / 600 B Vũ Hoài Băng 2024-06-09 14:10:13
#49213 #563. CAYKHE - Ăn khế trả vàng Accepted 100 28 ms 380 K C++ 14 / 1 K kekekekeke 2021-09-28 7:05:20
#80435 #563. CAYKHE - Ăn khế trả vàng Accepted 100 28 ms 384 K C++ 11 / 673 B mc_hyuse202 2022-04-04 14:21:29
#105962 #563. CAYKHE - Ăn khế trả vàng Accepted 100 28 ms 3548 K C++ 17 / 647 B Vũ Đức Huy 2022-11-29 3:46:24
#6426 #563. CAYKHE - Ăn khế trả vàng Accepted 100 29 ms 1924 K Pascal / 532 B Trùm CUỐI 2020-04-28 15:44:52
#35739 #563. CAYKHE - Ăn khế trả vàng Accepted 100 29 ms 452 K C++ / 505 B always tle 2021-04-24 14:30:06
#77921 #563. CAYKHE - Ăn khế trả vàng Accepted 100 29 ms 384 K C++ 17 (Clang) / 499 B Phan Ngọc Thức 2022-03-18 13:55:45
#111159 #563. CAYKHE - Ăn khế trả vàng Accepted 100 29 ms 384 K C++ 11 / 312 B Nguyễn Quang Vinh 2022-12-16 3:27:19
#125994 #563. CAYKHE - Ăn khế trả vàng Accepted 100 29 ms 348 K C++ 14 / 572 B Đào Đức Thắng 2024-01-19 14:51:57
#123631 #563. CAYKHE - Ăn khế trả vàng Accepted 100 29 ms 444 K C++ 17 / 1 K npl 2024-01-10 10:09:57
#52077 #563. CAYKHE - Ăn khế trả vàng Accepted 100 30 ms 1868 K C++ / 475 B Xuân 2021-10-19 11:54:56
#66725 #563. CAYKHE - Ăn khế trả vàng Accepted 100 30 ms 1920 K C++ 17 / 912 B Trương Tuấn Tú 2021-12-29 6:56:59
#146405 #563. CAYKHE - Ăn khế trả vàng Accepted 100 30 ms 444 K C++ 17 / 504 B Cuong 2024-04-18 21:37:22
#58678 #563. CAYKHE - Ăn khế trả vàng Accepted 100 31 ms 1892 K C++ 17 / 562 B Vũ Giang 2021-11-21 9:31:57
#123523 #563. CAYKHE - Ăn khế trả vàng Accepted 100 31 ms 1920 K C++ 17 / 742 B Huynh Nhat Phat 2024-01-10 7:22:06
#128140 #563. CAYKHE - Ăn khế trả vàng Accepted 100 31 ms 1920 K Pascal / 457 B Nguyễn Ngô Minh Quân 2024-01-27 3:10:45
#35955 #563. CAYKHE - Ăn khế trả vàng Accepted 100 32 ms 1848 K C++ 17 / 985 B Trần Đình Khánh Đăng 2021-04-27 8:16:26
#78298 #563. CAYKHE - Ăn khế trả vàng Accepted 100 32 ms 1916 K C++ 14 / 862 B stroke of fortune 2022-03-21 12:25:40
#103776 #563. CAYKHE - Ăn khế trả vàng Accepted 100 32 ms 2272 K C++ / 1 K Trần Châu Gia Nguyên 2022-11-22 14:37:49
#123439 #563. CAYKHE - Ăn khế trả vàng Accepted 100 32 ms 1920 K C++ 17 (Clang) / 519 B Ha Anh 2024-01-10 3:04:36
#37964 #563. CAYKHE - Ăn khế trả vàng Accepted 100 33 ms 1924 K C++ 14 / 658 B Nguyen An 2021-05-30 14:16:46
#31072 #563. CAYKHE - Ăn khế trả vàng Accepted 100 33 ms 1892 K C++ 17 / 523 B batman 2021-03-13 9:48:32
#34913 #563. CAYKHE - Ăn khế trả vàng Accepted 100 33 ms 1976 K C++ 14 / 633 B Con Vịt Kutee 2021-04-16 6:17:55
#83602 #563. CAYKHE - Ăn khế trả vàng Accepted 100 33 ms 1904 K C++ 17 / 479 B Đỗ Việt Cường 2022-05-12 15:29:41
#152673 #563. CAYKHE - Ăn khế trả vàng Accepted 100 33 ms 1916 K C++ 17 / 704 B Phan Quốc Triệu 2024-05-29 9:09:13
#128092 #563. CAYKHE - Ăn khế trả vàng Accepted 100 34 ms 384 K C++ 17 / 369 B Thái nam 2024-01-27 3:05:47
#103881 #563. CAYKHE - Ăn khế trả vàng Accepted 100 35 ms 1920 K C++ 17 / 2 K Trần Hoàng Tuấn Hưng 2022-11-22 18:00:48
#43704 #563. CAYKHE - Ăn khế trả vàng Accepted 100 36 ms 384 K C++ / 414 B Nguyễn Quốc Đạt 2021-08-11 4:37:04
#50195 #563. CAYKHE - Ăn khế trả vàng Accepted 100 37 ms 1860 K C++ 17 / 801 B Tạ Quang Kiên 2021-10-06 15:48:15
#60529 #563. CAYKHE - Ăn khế trả vàng Accepted 100 37 ms 1916 K C++ 17 / 613 B trần minh hoàng 2021-12-02 2:45:42
#44655 #563. CAYKHE - Ăn khế trả vàng Accepted 100 39 ms 3712 K C++ 11 / 515 B Phạm Đức Hào 2021-08-20 0:08:48
#127970 #563. CAYKHE - Ăn khế trả vàng Accepted 100 39 ms 3452 K C++ 17 / 523 B yofwyst 2024-01-26 12:28:26
#128410 #563. CAYKHE - Ăn khế trả vàng Accepted 100 39 ms 3520 K C++ 17 / 726 B Duonggsimp 2024-01-27 11:44:09
#131397 #563. CAYKHE - Ăn khế trả vàng Accepted 100 39 ms 3396 K C++ 17 / 720 B nqd 2024-02-10 13:20:41
#152664 #563. CAYKHE - Ăn khế trả vàng Accepted 100 40 ms 428 K C++ 17 / 1 K Đặng Hải Long 2024-05-29 8:43:02
#92204 #563. CAYKHE - Ăn khế trả vàng Accepted 100 41 ms 3668 K C++ 17 / 704 B ohka 2022-09-20 11:26:15
#82646 #563. CAYKHE - Ăn khế trả vàng Accepted 100 43 ms 1852 K C++ 14 / 739 B Lê Thiên Phú 2022-04-29 13:44:25
#41953 #563. CAYKHE - Ăn khế trả vàng Accepted 100 46 ms 4208 K C++ 17 / 452 B Nguyễn Quang Ninh 2021-07-09 15:36:50
#134003 #563. CAYKHE - Ăn khế trả vàng Accepted 100 48 ms 1920 K C++ 17 / 12 K Lê Hồng Anh 2024-02-18 11:12:35
#6438 #563. CAYKHE - Ăn khế trả vàng Accepted 100 49 ms 3584 K C++ 17 / 654 B Phạm Thế Phong 2020-04-29 9:35:39
#46670 #563. CAYKHE - Ăn khế trả vàng Accepted 100 49 ms 1916 K C++ 14 / 377 B shabipilamew 2021-09-06 7:41:33
#38203 #563. CAYKHE - Ăn khế trả vàng Accepted 100 51 ms 4460 K Pascal / 604 B Khuyen Tran 2021-06-03 3:00:06
#154139 #563. CAYKHE - Ăn khế trả vàng Accepted 100 70 ms 7388 K C++ / 613 B LDV 2024-06-11 10:21:23
#123081 #563. CAYKHE - Ăn khế trả vàng Accepted 100 79 ms 8284 K C++ / 740 B Tri Gia Van 2024-01-09 7:39:40


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: