Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
438 DPRECCNT – Đếm hình vuông 65 165 39.39%
542 DISJOINTSET – Các tập rời nhau 91 166 54.82%
388 BCATALAN - Tính số CATALAN 66 166 39.76%
565 EVA - Sơ tán 97 167 58.08%
509 ITQMAX – Truy vấn Maximum 81 173 46.82%
536 AFLOWERS – Tặng hoa kiểu úc 38 173 21.97%
439 DPTICKET – Xếp hàng mua vé 104 175 59.43%
490 STQUERY – Truy vấn với ngăn xếp 77 176 43.75%
322 MK23SOHOC – Đếm ước nguyên dương 86 179 48.04%
303 TTHCN2 – Hình chữ nhật version 2 63 182 34.62%
305 TTPTB1 – Phương trình bậc nhất 46 184 25.00%
441 DPPALIN2 – Xâu con đối xứng dài nhất 2 62 186 33.33%
567 SILKROAD - Con đường tơ lụa 81 190 42.63%
497 Mã bài HFAMOUS – Người nổi tiếng 68 193 35.23%
331 MK63BCNN – Bội chung nhỏ nhất 91 193 47.15%
513 BITINVCNT – Đếm số nghịch thế 78 194 40.21%
428 DPDIVI – Chia nhóm 61 197 30.96%
392 NQUEENS - Quốc Vương và những nàng Hậu 98 198 49.49%
395 BTFLOWER - Khăn đỏ và bó hoa tặng bà 67 205 32.68%
306 TTPTB2 – Phương trình bậc hai 32 205 15.61%
421 DPLINES – Chia dòng văn bản 78 207 37.68%
304 TTHCN3 - Hình chữ nhật version 3 56 209 26.79%
432 DPCUTREC – Cắt hình chữ nhật 75 209 35.89%
127 MAXFLOW - Luồng cực đại trên mạng 16 210 7.62%
554 HSPANTREE – Cây khung nhỏ nhất 72 211 34.12%