Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
246 ACM - Lập trình viên vũ trụ 57 277 20.58%
382 ARTTEAMS - Đội văn nghệ 100 200 50.00%
648 BTOWER 9 33 27.27%
847 CHOOSE - Chọn mua hàng 55 225 24.44%
238 CREAM - Vui chơi có thưởng 77 344 22.38%
243 DANCE - Khiêu vũ 153 413 37.05%
5065 DIFF - Giá trị khác nhau 51 126 40.48%
237 DISCOUNT - Khuyến mại 173 568 30.46%
835 DISCOUNT - Mua 3 tặng 1 49 108 45.37%
836 DISCOUNT2 - Mua 4 tặng 1 53 113 46.90%
647 ELEVATOR 32 50 64.00%
244 FAIRPLAY - Tinh thần thể thao 53 107 49.53%
600 HEIGHT 80 345 23.19%
240 IZO - Tấm cách nhiệt 59 86 68.60%
239 KSEQ1 - Chia kẹo 110 176 62.50%
607 MAKERECT 53 170 31.18%
235 MEDIAN - Phần tử trung vị 132 211 62.56%
379 NUMTRANS - Ghép số 143 234 61.11%
248 PHU - Đoạn phủ 64 140 45.71%
663 RBPOINT2 31 80 38.75%
611 REVERSE - Đảo ngược xâu 13 53 24.53%
897 SANNEN - San nền 24 65 36.92%
236 SDIFF - Chênh lệch nhỏ nhất 184 330 55.76%
245 SGAME - Trò chơi với dãy số 98 384 25.52%
899 SOCOLATE - Mua Sô-cô-la 18 144 12.50%