Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
241 XEPGACH - Xếp gạch 37 91 40.66%
632 TRICOUNT 64 232 27.59%
646 TGD 23 82 28.05%
10018 SPIDERCANDY 5 24 20.83%
842 SORTTOOL - Công cụ sắp xếp kì lạ 38 77 49.35%
5055 SORTSV - Sắp xếp sinh viên 50 93 53.76%
899 SOCOLATE - Mua Sô-cô-la 18 144 12.50%
245 SGAME - Trò chơi với dãy số 100 391 25.58%
236 SDIFF - Chênh lệch nhỏ nhất 185 334 55.39%
897 SANNEN - San nền 28 75 37.33%
611 REVERSE - Đảo ngược xâu 13 53 24.53%
663 RBPOINT2 31 80 38.75%
248 PHU - Đoạn phủ 64 142 45.07%
379 NUMTRANS - Ghép số 143 234 61.11%
235 MEDIAN - Phần tử trung vị 132 211 62.56%
607 MAKERECT 53 170 31.18%
239 KSEQ1 - Chia kẹo 110 176 62.50%
240 IZO - Tấm cách nhiệt 59 91 64.84%
600 HEIGHT 80 350 22.86%
244 FAIRPLAY - Tinh thần thể thao 53 107 49.53%
647 ELEVATOR 34 52 65.38%
836 DISCOUNT2 - Mua 4 tặng 1 54 115 46.96%
835 DISCOUNT - Mua 3 tặng 1 49 108 45.37%
237 DISCOUNT - Khuyến mại 174 571 30.47%
5065 DIFF - Giá trị khác nhau 51 126 40.48%