Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
235 MEDIAN - Phần tử trung vị 133 212 62.74%
236 SDIFF - Chênh lệch nhỏ nhất 187 336 55.65%
237 DISCOUNT - Khuyến mại 175 578 30.28%
238 CREAM - Vui chơi có thưởng 81 354 22.88%
239 KSEQ1 - Chia kẹo 110 176 62.50%
240 IZO - Tấm cách nhiệt 59 91 64.84%
241 XEPGACH - Xếp gạch 37 91 40.66%
243 DANCE - Khiêu vũ 164 496 33.06%
244 FAIRPLAY - Tinh thần thể thao 53 107 49.53%
245 SGAME - Trò chơi với dãy số 102 395 25.82%
246 ACM - Lập trình viên vũ trụ 57 280 20.36%
248 PHU - Đoạn phủ 64 142 45.07%
379 NUMTRANS - Ghép số 145 236 61.44%
382 ARTTEAMS - Đội văn nghệ 101 203 49.75%
600 HEIGHT 80 350 22.86%
607 MAKERECT 53 170 31.18%
611 REVERSE - Đảo ngược xâu 13 53 24.53%
632 TRICOUNT 64 232 27.59%
646 TGD 23 82 28.05%
647 ELEVATOR 34 52 65.38%
648 BTOWER 9 33 27.27%
663 RBPOINT2 31 80 38.75%
835 DISCOUNT - Mua 3 tặng 1 50 110 45.45%
836 DISCOUNT2 - Mua 4 tặng 1 56 117 47.86%
842 SORTTOOL - Công cụ sắp xếp kì lạ 38 77 49.35%