Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
1234 SIGN - Xin chữ ký 12 26 46.15%
1235 CPATH 7 14 50.00%
1236 SMAX - Diện tích lớn nhất 11 21 52.38%
1237 COMASIGN - Phân máy thực tập 15 29 51.72%
1238 NETNUM - Điền bảng số 8 15 53.33%
1239 PIN 9 19 47.37%
1240 REPAIR - Sửa đường 6 13 46.15%
1241 TSP - Bài toán người du lịch 30 172 17.44%
1242 ICBUS - Xe liên tỉnh 22 41 53.66%
1243 GOLD - Lấy vàng 12 43 27.91%
1244 ESEQ - Dãy số 95 626 15.18%
1245 NSTR - Số lượng xâu 2 7 28.57%
1246 BONUS - Phần thưởng 76 316 24.05%
1247 EQUA - Phương trình 34 123 27.64%
1248 BIT - Phép toán thao tác bit 11 74 14.86%
1249 LOVESONG - Hát giao duyên 53 251 21.12%
1250 COPRIME - Nguyên tố cùng nhau 15 93 16.13%
1251 SEQSTR - Dãy xâu 22 62 35.48%
1252 PERFECT - Cặp đôi hoàn hảo 21 66 31.82%
1253 CNTSEQ - Số lượng dãy con 36 283 12.72%
1254 CNTRECT - Đếm hình chữ nhật 0 9 0.00%
1255 LOCO - Nhảy lò cò 27 60 45.00%
1256 TIME - Thời gian trung bình 28 87 32.18%
1257 SUBSEQ - Min - Max - Length 14 61 22.95%
1258 BANBI - Bắn bi 24 63 38.10%