Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
1521 LIGHT - Giàn đèn 5 17 29.41%
1423 LIGHTING - Chiếu sáng 2 2 100.00%
2154 LIGHTSON 3 8 37.50%
1532 LINE - Broken Line (Part. 1) 1 1 100.00%
1535 LINE - Broken Line (Part. 2) 0 0 -
610 LINETRIP 49 117 41.88%
1538 LINEUP 3 7 42.86%
1436 LINEUP - Chụp ảnh bò 5 16 31.25%
1101 LIONDANCE - Múa lân 3 24 12.50%
2327 LIS 3 9 33.33%
1262 LISTAB 30 112 26.79%
2323 LISTGAME2 0 0 -
2300 LISTGAMEEX 0 0 -
1326 LIVE - Truyền hình trực tiếp 3 5 60.00%
5079 LKBIN - Liệt kê xâu nhị phân 36 42 85.71%
390 LKBRACKET - Sinh các dãy ngoặc đúng 112 229 48.91%
5086 LKDIG - Xếp số bằng que diêm (Easy version) 59 78 75.64%
389 LKHOANVI - Liệt kê các hoán vị 223 386 57.77%
5076 LKTOHOP - Liệt kê các tổ hợp 25 28 89.29%
503 LLEGENDS – Liên minh huyền thoại 27 45 60.00%
1255 LOCO - Nhảy lò cò 27 60 45.00%
5136 LONGSEQ - Dãy con dài nhất 5 39 12.82%
2146 LOTARIE 0 0 -
1118 LOTTERY - Xổ số 13 36 36.11%
1468 LOTTERY - Xổ số 3 45 6.67%