Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
1036 RUNNING - Chạy bộ 12 26 46.15%
1304 POINLINE - Điểm thuộc đoạn thẳng 14 26 53.85%
1305 NCALC 8 26 30.77%
1054 JEWEL - Trang sức 14 26 53.85%
1058 M - Chữ M 7 26 26.92%
549 MSTONES – ROBOT sơn cột cây số 14 26 53.85%
1120 QUEUE - Xếp hình chữ nhật 10 26 38.46%
1129 RESORT - Khu nghỉ dưỡng 9 26 34.62%
1133 CONVEX - Đa giác lồi 1 26 3.85%
1141 GIFT - Quà tặng 8 26 30.77%
1170 RAILWAY - Đám cưới tại Bắc Ninh 0 26 0.00%
1182 HILLWALK - Leo đồi 1 26 3.85%
2206 KEYLOGGER 3 26 11.54%
1194 BALANCED - Giao thông cân bằng 9 26 34.62%
685 BUILDROAD - Xây dựng đường 4 26 15.38%
694 FAREWELL - Chia tay 18 26 69.23%
702 CD2B11 - Tách số 13 26 50.00%
1234 SIGN - Xin chữ ký 12 26 46.15%
1491 SUMLOVE - Ngưu Lang và Chức Nữ 0 26 0.00%
5085 SEQ - Dãy số 1 26 3.85%
1007 GRCOLOR2 - Tô màu độ thị 2 15 26 57.69%
1038 BRIDGE - Xây cầu 11 25 44.00%
2329 FLIPROW 5 25 20.00%
1306 ATHLETIC - Tập thể thao 10 25 40.00%
2334 CHAMPION 12 25 48.00%