Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
1239 PIN 9 19 47.37%
1260 DABSTR 9 16 56.25%
1011 SUMSEQ - Tổng lớn nhất 9 33 27.27%
1014 VALG - Giá trị lớn nhất của đồ thị 9 22 40.91%
252 CHOOSE2 - Chọn hình Ver 2 9 33 27.27%
1278 WALKING - Chạy bộ 9 21 42.86%
1536 MATH 8 36 22.22%
1540 PRIMES 8 41 19.51%
2052 HOUSE 8 9 88.89%
1032 SCTAB - Bảng màu 8 82 9.76%
2056 TRIBONACCI 8 12 66.67%
529 HCARDGAME - Bốc bài (bản khó) 8 27 29.63%
1043 MOUNTAIN - Dồn đống 8 27 29.63%
1300 GNUMBER 8 20 40.00%
1305 NCALC 8 26 30.77%
1057 TOUR - Hành trình du lịch 8 50 16.00%
1070 FASTTYPE - Cuộc đua gõ văn bản 8 16 50.00%
1078 MOTION - Chuyển động 8 19 42.11%
1352 SUMDG - Tổng chữ số 8 28 28.57%
1353 VACATION - Xử lý yêu cầu 8 33 24.24%
1354 PIANO2 - Đàn PIANO kỳ lạ 8 14 57.14%
2122 ROADS 8 58 13.79%
1109 ABCAIR - Xử lý yêu cầu 8 15 53.33%
86 FUTPAST - Tương lai và quá khứ 8 40 20.00%
1119 NETACCAL - Tăng tốc mạng máy tính 8 9 88.89%