Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
1442 STEP - Điệu nhảy 11 37 29.73%
1443 BOWLING 11 45 24.44%
1444 SQUARE - Tìm hình vuông 11 47 23.40%
1447 ROADS - Đường hoa 11 38 28.95%
1449 QSEQ - Truy vấn trên dãy 11 59 18.64%
2229 BANK 11 17 64.71%
1462 CITIES 11 40 27.50%
5052 MINSTR - Xâu nhỏ nhất 11 39 28.21%
1214 DWLABYR - Mê cung 11 148 7.43%
2001 JOB - Sắp xếp công việc 11 88 12.50%
1236 SMAX - Diện tích lớn nhất 11 21 52.38%
1503 TREEAGAIN - Lại trồng cây 11 40 27.50%
1248 BIT - Phép toán thao tác bit 11 74 14.86%
486 HCARDGAME – Bốc bài (bản khó) 11 35 31.43%
232 RELATION - Bội số 11 36 30.56%
2027 ROOK1 - Quân xe 1 11 33 33.33%
2048 BABYLONTOWER 12 19 63.16%
1026 SHOPS - Chuỗi cửa hàng 12 44 27.27%
1285 CARS - Ô tô 12 14 85.71%
1289 SUBSEQ - Đoạn con 12 43 27.91%
1036 RUNNING - Chạy bộ 12 26 46.15%
1553 DHAKA - Đường đến Dhaka 12 31 38.71%
2075 CHARM 12 35 34.29%
2334 CHAMPION 12 25 48.00%
1065 TEAWORLD - Vương quốc trà sữa 12 30 40.00%