Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
670 CHAR 29 35 82.86%
699 CD2B08 - K chữ số tận cùng 16 35 45.71%
708 CD2B19 - Ước 10 35 28.57%
486 HCARDGAME – Bốc bài (bản khó) 11 35 31.43%
1536 MATH 8 36 22.22%
522 ITBRCKTS - Truy vấn dãy ngoặc Version 1 19 36 52.78%
17 HY010 - Thuận thế 17 36 47.22%
5137 COLORFUL - Đa sắc 5 36 13.89%
1053 QUEEN - Quân hậu 11 36 30.56%
10028 DDD - Đếm đường đi 12 36 33.33%
1081 VIRUS - Virus biến dạng 12 36 33.33%
830 FIBSEQ - Dãy Fibonacci 13 36 36.11%
603 COLOR 17 36 47.22%
1118 LOTTERY - Xổ số 13 36 36.11%
1384 DEGREE - Trao bằng tốt nghiệp 17 36 47.22%
970 SKIING - Trượt tuyết 1 36 2.78%
1484 BONUS - Phần thưởng 9 36 25.00%
5151 SQUARESEQ 25 37 67.57%
1349 ANALYSE - Phân tích số 13 37 35.14%
1097 ICECREAM 6 37 16.22%
1373 SUBKGCD - Ước dãy 14 37 37.84%
874 MEMORIES - Hồi ký 6 37 16.22%
1442 STEP - Điệu nhảy 11 37 29.73%
1198 CHIACAY - Chia cây 15 37 40.54%
1494 ORGANIZATION - Khảo sát các tổ chức 2 37 5.41%