Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#4498 #392. NQUEENS - Quốc Vương và những nàng Hậu Accepted 100 28 ms 356 K C++ / 1 K Phạm Thế Phong 2020-03-08 1:36:56
#4500 #392. NQUEENS - Quốc Vương và những nàng Hậu Accepted 100 35 ms 352 K C++ / 1 K Takce 2020-03-08 2:30:31
#5622 #392. NQUEENS - Quốc Vương và những nàng Hậu Accepted 100 28 ms 356 K C++ 14 / 1 K Trùm CUỐI 2020-04-11 9:13:01
#5624 #392. NQUEENS - Quốc Vương và những nàng Hậu Accepted 100 27 ms 352 K C++ 14 / 1 K Hà Hoàng Hiệp 2020-04-11 9:26:35
#5627 #392. NQUEENS - Quốc Vương và những nàng Hậu Accepted 100 24 ms 388 K C++ 11 / 1 K Dương Thị Ngân Giang 2020-04-11 9:39:57
#28632 #392. NQUEENS - Quốc Vương và những nàng Hậu Accepted 100 24 ms 380 K C++ 17 / 1023 B Nguyễn Minh Hoàng 2021-02-26 9:55:43
#29137 #392. NQUEENS - Quốc Vương và những nàng Hậu Accepted 100 43 ms 348 K C++ / 875 B Nguyễn Trọng Hiếu 2021-03-02 0:34:04
#29148 #392. NQUEENS - Quốc Vương và những nàng Hậu Accepted 100 32 ms 356 K C++ 17 / 844 B Đoàn Công Chiến 2021-03-02 0:54:28
#29151 #392. NQUEENS - Quốc Vương và những nàng Hậu Accepted 100 39 ms 588 K C++ 17 / 844 B Nguyễn Huy Hùng 2021-03-02 0:55:59
#29154 #392. NQUEENS - Quốc Vương và những nàng Hậu Accepted 100 32 ms 348 K C++ 17 / 1 K Nguyễn Bình An 2021-03-02 0:56:25
#29157 #392. NQUEENS - Quốc Vương và những nàng Hậu Accepted 100 35 ms 376 K C++ 17 (Clang) / 1 K Nguyễn Thị Cẩm Ly 2021-03-02 0:57:16
#29158 #392. NQUEENS - Quốc Vương và những nàng Hậu Accepted 100 43 ms 356 K C++ 17 / 896 B Phạm Văn Hoàng Anh Tú 2021-03-02 0:57:24
#29159 #392. NQUEENS - Quốc Vương và những nàng Hậu Accepted 100 44 ms 356 K C++ 17 / 962 B Bùi Hải Đăng 2021-03-02 0:57:29
#29160 #392. NQUEENS - Quốc Vương và những nàng Hậu Accepted 100 35 ms 380 K C++ 17 / 896 B Đặng Thái Sơn 2021-03-02 0:57:30
#29162 #392. NQUEENS - Quốc Vương và những nàng Hậu Accepted 100 31 ms 372 K C++ 17 / 991 B Trần Trung Đức 2021-03-02 0:57:37
#29167 #392. NQUEENS - Quốc Vương và những nàng Hậu Accepted 100 30 ms 352 K C++ 17 / 844 B Bùi Tâm Đan 2021-03-02 0:58:03
#29168 #392. NQUEENS - Quốc Vương và những nàng Hậu Accepted 100 31 ms 352 K C++ 17 / 1 K Nguyễn Trần Khánh Linh 2021-03-02 0:58:42
#29169 #392. NQUEENS - Quốc Vương và những nàng Hậu Accepted 100 34 ms 332 K C++ 17 / 896 B Nguyễn Tuấn Đạt 2021-03-02 0:58:48
#29171 #392. NQUEENS - Quốc Vương và những nàng Hậu Accepted 100 30 ms 352 K C++ 17 / 1 K Tạ Thu Hà 2021-03-02 0:59:05
#29172 #392. NQUEENS - Quốc Vương và những nàng Hậu Accepted 100 29 ms 376 K C++ 17 / 844 B Chu Minh Quân 2021-03-02 0:59:20
#29174 #392. NQUEENS - Quốc Vương và những nàng Hậu Accepted 100 31 ms 348 K C++ 17 / 1 K Hoàng Minh Sơn 2021-03-02 0:59:50
#29186 #392. NQUEENS - Quốc Vương và những nàng Hậu Accepted 100 32 ms 348 K C++ 17 / 1 K Trần Khánh Linh 2021-03-02 1:05:48
#29187 #392. NQUEENS - Quốc Vương và những nàng Hậu Accepted 100 38 ms 356 K C++ 17 / 1 K Đỗ Thị Phương Hậu 2021-03-02 1:06:04
#33020 #392. NQUEENS - Quốc Vương và những nàng Hậu Accepted 100 32 ms 348 K C++ 17 / 996 B batman 2021-03-28 5:40:11
#50403 #392. NQUEENS - Quốc Vương và những nàng Hậu Accepted 100 29 ms 348 K C++ 17 / 1 K Phan Tuấn Khang 2021-10-08 7:26:40
#51409 #392. NQUEENS - Quốc Vương và những nàng Hậu Accepted 100 37 ms 424 K C++ / 489 B Onii Chan 2021-10-15 8:04:58
#55673 #392. NQUEENS - Quốc Vương và những nàng Hậu Accepted 100 36 ms 400 K C++ 14 / 1011 B hihihi1 2021-11-06 8:21:26
#58705 #392. NQUEENS - Quốc Vương và những nàng Hậu Accepted 100 32 ms 464 K C++ 11 / 698 B ThMinh 2021-11-21 14:33:38
#60389 #392. NQUEENS - Quốc Vương và những nàng Hậu Accepted 100 19 ms 256 K C++ 11 (NOI) / 4 K Durex-_- 2021-12-01 9:12:58
#61101 #392. NQUEENS - Quốc Vương và những nàng Hậu Accepted 100 34 ms 424 K C++ 14 / 1 K Nguyễn Văn Thắng 2021-12-05 2:35:56
#70501 #392. NQUEENS - Quốc Vương và những nàng Hậu Accepted 100 39 ms 404 K C++ 11 (Clang) / 842 B tran cong viet 2022-01-24 12:49:01
#70542 #392. NQUEENS - Quốc Vương và những nàng Hậu Accepted 100 24 ms 340 K C++ 17 / 1 K Phạm Thị Trà Giang 2022-01-25 1:45:53
#70543 #392. NQUEENS - Quốc Vương và những nàng Hậu Accepted 100 28 ms 508 K C++ 17 (Clang) / 1023 B Đặng Đức Thắng 2022-01-25 1:46:03
#77028 #392. NQUEENS - Quốc Vương và những nàng Hậu Accepted 100 34 ms 488 K C++ 11 / 889 B hm123 2022-03-10 14:14:21
#81322 #392. NQUEENS - Quốc Vương và những nàng Hậu Accepted 100 22 ms 272 K C++ 11 (NOI) / 1 K Tohka Yatogami 2022-04-11 21:54:37
#82729 #392. NQUEENS - Quốc Vương và những nàng Hậu Accepted 100 40 ms 340 K C++ 11 / 770 B Nguyễn Quốc Hùng 2022-05-02 1:17:06


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: