Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#79002 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 41 ms 380 K C++ 17 / 2 K Lương Minh Hiếu 2022-03-26 15:26:28
#68208 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 42 ms 352 K C++ 11 / 349 B ThMinh 2022-01-06 9:06:12
#82304 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 42 ms 348 K C++ / 468 B Đỗ Việt Cường 2022-04-21 16:14:03
#91345 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 42 ms 368 K C++ 17 / 694 B Nguyễn Khắc Trung 2022-09-08 12:48:35
#45789 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 43 ms 352 K C++ / 421 B Nguyễn Văn Nghiêm 2021-08-28 7:05:57
#73361 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 43 ms 360 K C++ / 473 B Ngo Thanh Trung 2022-02-15 3:07:02
#85123 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 43 ms 360 K C++ / 533 B Nguyễn Gia Bảo 2022-06-05 2:58:31
#76686 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 43 ms 388 K C++ 17 / 545 B TH? 2022-03-06 15:55:05
#33075 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 44 ms 388 K C++ 17 / 435 B Nguyễn Minh Hoàng 2021-03-29 11:15:25
#82288 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 45 ms 388 K C++ / 507 B Mr_Nguyễn 2022-04-21 15:20:04
#35184 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 46 ms 352 K C++ 17 / 500 B Trần Đình Khánh Đăng 2021-04-18 1:16:10
#73227 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 46 ms 352 K C++ 17 / 515 B tranminhprvt01 2022-02-15 0:31:50
#74927 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 50 ms 512 K C++ 14 / 712 B Nguyễn Duy Hải Bằng 2022-02-22 2:03:10
#86577 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 50 ms 380 K C++ 11 / 705 B Lê Nguyễn Hiếu An 2022-06-27 9:55:39
#37609 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 52 ms 440 K C++ 14 / 539 B le minh nhat 2021-05-26 2:58:37
#32572 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 52 ms 384 K C++ 14 / 463 B Thái Trung Hiếu 2021-03-25 19:52:29
#50359 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 52 ms 480 K C++ / 412 B Onii Chan 2021-10-08 1:38:56


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: