Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#86678 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 450 ms 21484 K Python 3 / 250 B TH? 2022-07-02 15:18:50
#123916 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 444 ms 21588 K Python 3 / 328 B lê thành đạt 2024-01-11 7:38:22
#120200 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 426 ms 21604 K Python 3 / 197 B Phùng Đình Tuấn 2023-12-25 4:59:28
#89380 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 65 ms 476 K C++ / 619 B Nguyễn Gia Bảo 2022-08-18 7:43:20
#56388 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 54 ms 452 K C++ 17 / 441 B Vũ Giang 2021-11-09 14:41:40
#73367 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 53 ms 368 K C++ / 475 B vietvuive 2022-02-15 3:10:13
#50359 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 52 ms 480 K C++ / 412 B Onii Chan 2021-10-08 1:38:56
#32572 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 52 ms 384 K C++ 14 / 463 B Thái Trung Hiếu 2021-03-25 19:52:29
#37609 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 52 ms 440 K C++ 14 / 539 B le minh nhat 2021-05-26 2:58:37
#74981 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 51 ms 380 K C++ 17 / 710 B ngheo 2022-02-22 8:58:54
#126391 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 50 ms 488 K C++ / 492 B Nguyễn Văn Faker 2024-01-22 2:21:04
#86577 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 50 ms 380 K C++ 11 / 705 B Lê Nguyễn Hiếu An 2022-06-27 9:55:39
#74927 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 50 ms 512 K C++ 14 / 712 B Nguyễn Duy Hải Bằng 2022-02-22 2:03:10
#136292 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 48 ms 352 K C++ 17 (Clang) / 377 B Phan Ngọc Thức 2024-02-22 14:57:08
#133757 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 47 ms 384 K C++ 14 / 12 K Lê Hồng Anh 2024-02-17 17:50:48
#128714 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 47 ms 356 K C++ 17 / 411 B Vũ Bảo Khanh 2024-01-29 7:57:13
#73227 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 46 ms 352 K C++ 17 / 515 B tranminhprvt01 2022-02-15 0:31:50
#47052 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 46 ms 352 K C++ 17 / 436 B hihihi1 2021-09-09 3:35:19
#35184 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 46 ms 352 K C++ 17 / 500 B Trần Đình Khánh Đăng 2021-04-18 1:16:10
#127316 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 45 ms 384 K C++ 17 / 407 B Tuấn Kiệt 2024-01-24 14:43:13
#82288 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 45 ms 388 K C++ / 507 B Mr_Nguyễn 2022-04-21 15:20:04
#73364 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 44 ms 556 K C++ / 473 B Ngo Thanh Trung 2022-02-15 3:09:26
#48304 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 44 ms 356 K C++ / 301 B hm123 2021-09-18 14:53:48
#33075 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 44 ms 388 K C++ 17 / 435 B Nguyễn Minh Hoàng 2021-03-29 11:15:25
#72759 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 43 ms 368 K C++ / 310 B PAT 2022-02-11 18:12:39
#46552 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 43 ms 352 K C++ / 417 B Timelimited 2021-09-05 9:08:02
#51297 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 43 ms 356 K C++ 14 / 479 B violetzzz 2021-10-14 14:44:12
#45789 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 43 ms 352 K C++ / 421 B Nguyễn Văn Nghiêm 2021-08-28 7:05:57
#48448 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 43 ms 468 K C++ 17 / 457 B Nguyễn Minh Đức 2021-09-20 22:56:36
#127649 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 42 ms 384 K C++ 17 / 471 B Phạm Đức Thiện 2024-01-25 13:54:20
#91345 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 42 ms 368 K C++ 17 / 694 B Nguyễn Khắc Trung 2022-09-08 12:48:35
#82304 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 42 ms 348 K C++ / 468 B Đỗ Việt Cường 2022-04-21 16:14:03
#68208 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 42 ms 352 K C++ 11 / 349 B ThMinh 2022-01-06 9:06:12
#44486 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 42 ms 380 K C++ 14 / 503 B Hà Hoàng Hiệp 2021-08-18 13:56:25
#128723 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 41 ms 352 K C++ 14 / 714 B Trịnh Hoàng Bách 2024-01-29 8:05:01
#134886 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 41 ms 384 K C++ / 378 B K.VY 2024-02-20 6:48:41
#93043 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 41 ms 1160 K C++ 17 / 3 K Hoàng Xuân Vinh 2022-10-04 0:15:34
#79002 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 41 ms 380 K C++ 17 / 2 K Lương Minh Hiếu 2022-03-26 15:26:28
#82108 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 41 ms 384 K C++ 17 / 843 B Đỗ Bình Minh 2022-04-17 14:34:59
#67429 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 41 ms 352 K C++ 14 / 403 B . 2022-01-01 15:08:34
#127640 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 40 ms 364 K C++ 17 / 405 B Trần Long 2024-01-25 13:46:31
#128710 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 40 ms 384 K C++ / 583 B Nguyễn Trọng Tấn K29 2024-01-29 7:51:48
#126295 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 40 ms 404 K C++ 17 / 453 B Phan Quốc Triệu 2024-01-20 19:28:22
#87333 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 40 ms 384 K C++ 11 (Clang) / 3 K meow 2022-07-12 7:41:19
#75019 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 40 ms 380 K C++ / 692 B Xuân 2022-02-22 12:25:23
#39036 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 40 ms 404 K C++ 17 / 761 B Trần Bình 2021-06-16 14:53:37
#92972 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 40 ms 384 K C++ / 388 B bigbiii 2022-10-02 17:28:33
#34899 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 40 ms 356 K C++ 17 / 351 B hieudan-chuyenlethanhtong 2021-04-16 3:03:53
#133036 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 39 ms 404 K C++ 11 / 425 B Nguyễn Việt Hùng 2024-02-16 10:32:12
#128733 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 39 ms 380 K C++ 17 / 506 B về nhà ăn tết năm sau 2024-01-29 8:15:10


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: