Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#56388 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 54 ms 452 K C++ 17 / 441 B Vũ Giang 2021-11-09 14:41:40
#73367 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 53 ms 368 K C++ / 475 B vietvuive 2022-02-15 3:10:13
#50359 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 52 ms 480 K C++ / 412 B Onii Chan 2021-10-08 1:38:56
#32572 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 52 ms 384 K C++ 14 / 463 B Thái Trung Hiếu 2021-03-25 19:52:29
#37609 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 52 ms 440 K C++ 14 / 539 B le minh nhat 2021-05-26 2:58:37
#74981 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 51 ms 380 K C++ 17 / 710 B Quốc Khánh 2022-02-22 8:58:54
#74927 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 50 ms 512 K C++ 14 / 712 B Nguyễn Duy Hải Bằng 2022-02-22 2:03:10
#73227 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 46 ms 352 K C++ 17 / 515 B tranminhprvt01 2022-02-15 0:31:50
#47052 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 46 ms 352 K C++ 17 / 436 B hihihi1 2021-09-09 3:35:19
#35184 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 46 ms 352 K C++ 17 / 500 B Trần Đình Khánh Đăng 2021-04-18 1:16:10
#82288 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 45 ms 388 K C++ / 507 B Mr_Nguyễn 2022-04-21 15:20:04
#73364 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 44 ms 556 K C++ / 473 B Ngo Thanh Trung 2022-02-15 3:09:26
#48304 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 44 ms 356 K C++ / 301 B hm123 2021-09-18 14:53:48
#33075 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 44 ms 388 K C++ 17 / 435 B Nguyễn Minh Hoàng 2021-03-29 11:15:25
#76686 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 43 ms 388 K C++ 17 / 545 B TH? 2022-03-06 15:55:05
#72759 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 43 ms 368 K C++ / 310 B PAT 2022-02-11 18:12:39
#46552 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 43 ms 352 K C++ / 417 B Timelimited 2021-09-05 9:08:02
#51297 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 43 ms 356 K C++ 14 / 479 B violetzzz 2021-10-14 14:44:12
#45789 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 43 ms 352 K C++ / 421 B Nguyễn Văn Nghiêm 2021-08-28 7:05:57
#48448 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 43 ms 468 K C++ 17 / 457 B Nguyễn Minh Đức 2021-09-20 22:56:36
#82304 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 42 ms 348 K C++ / 468 B Đỗ Việt Cường 2022-04-21 16:14:03
#68208 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 42 ms 352 K C++ 11 / 349 B ThMinh 2022-01-06 9:06:12
#44486 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 42 ms 380 K C++ 14 / 503 B Hà Hoàng Hiệp 2021-08-18 13:56:25
#79002 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 41 ms 380 K C++ 17 / 2 K Lương Minh Hiếu 2022-03-26 15:26:28
#82108 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 41 ms 384 K C++ 17 / 843 B Đỗ Bình Minh 2022-04-17 14:34:59
#67429 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 41 ms 352 K C++ 14 / 403 B . 2022-01-01 15:08:34
#75019 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 40 ms 380 K C++ / 692 B Xuân 2022-02-22 12:25:23
#39036 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 40 ms 404 K C++ 17 / 761 B Trần Bình 2021-06-16 14:53:37
#34899 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 40 ms 356 K C++ 17 / 351 B hieudan-chuyenlethanhtong 2021-04-16 3:03:53
#76845 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 39 ms 420 K C++ 17 / 787 B mc_hyuse202 2022-03-08 16:18:26
#33957 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 39 ms 352 K C++ 17 / 498 B Nguyễn Bình An 2021-04-09 5:40:18
#7902 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 39 ms 388 K C++ 17 / 546 B Đào Duy Bách 2020-06-29 0:32:12
#74483 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 38 ms 512 K C++ / 619 B Doan Vo Thao My 2022-02-18 10:53:08
#72486 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 38 ms 380 K C++ 14 / 903 B nguyen khac thu 2022-02-11 7:20:09
#9105 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 38 ms 432 K C++ 11 / 463 B Nguyen Lmao 2020-10-04 10:56:31
#73223 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 37 ms 356 K C++ / 949 B ELVIN HAMMOND 2022-02-15 0:29:07
#41902 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 37 ms 368 K C++ / 735 B Đào Đình Bình 2021-07-09 9:46:21
#37150 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 37 ms 328 K C++ / 513 B Nguyen Loan 2021-05-20 2:56:50
#35612 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 37 ms 448 K C++ / 453 B Nguyễn Trọng Hiếu 2021-04-22 14:00:49
#7700 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 37 ms 464 K C++ 17 (Clang) / 544 B Cầm Tiến Mạnh 2020-06-23 3:28:29
#32935 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 36 ms 372 K C++ 17 / 439 B batman 2021-03-27 6:16:35
#33815 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 36 ms 352 K C++ 17 / 420 B Đỗ Thị Phương Hậu 2021-04-06 13:53:33
#7692 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 36 ms 368 K C++ 17 / 479 B Chùm CUỐI 2020-06-23 3:19:52
#34900 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 35 ms 384 K C++ 17 / 335 B hoanglong-chuyenlethanhtong 2021-04-16 3:05:30
#33006 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 35 ms 568 K C++ 17 / 498 B Nguyễn Trần Khánh Linh 2021-03-28 3:33:46
#9009 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 35 ms 440 K C++ 14 / 603 B always tle 2020-10-02 8:16:05
#7720 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 35 ms 384 K C++ 14 / 544 B Đinh Trung Hiếu 2020-06-23 3:43:23
#77202 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 34 ms 464 K C++ / 490 B Nguyễn Duy Khánh 2022-03-13 2:50:16
#34097 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 34 ms 460 K C++ / 636 B minh nguyen le 2021-04-10 14:10:21
#33946 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 34 ms 352 K C++ 17 / 498 B Nguyễn Thị Cẩm Ly 2021-04-09 5:34:13


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: