Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#86678 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 450 ms 21484 K Python 3 / 250 B TH? 2022-07-02 15:18:50
#89380 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 65 ms 476 K C++ / 619 B Nguyễn Gia Bảo 2022-08-18 7:43:20
#56388 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 54 ms 452 K C++ 17 / 441 B Vũ Giang 2021-11-09 14:41:40
#73367 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 53 ms 368 K C++ / 475 B vietvuive 2022-02-15 3:10:13
#50359 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 52 ms 480 K C++ / 412 B Onii Chan 2021-10-08 1:38:56
#32572 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 52 ms 384 K C++ 14 / 463 B Thái Trung Hiếu 2021-03-25 19:52:29
#37609 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 52 ms 440 K C++ 14 / 539 B le minh nhat 2021-05-26 2:58:37
#74981 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 51 ms 380 K C++ 17 / 710 B Quốc Khánh 2022-02-22 8:58:54
#86577 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 50 ms 380 K C++ 11 / 705 B Lê Nguyễn Hiếu An 2022-06-27 9:55:39
#74927 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 50 ms 512 K C++ 14 / 712 B Nguyễn Duy Hải Bằng 2022-02-22 2:03:10
#73227 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 46 ms 352 K C++ 17 / 515 B tranminhprvt01 2022-02-15 0:31:50
#47052 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 46 ms 352 K C++ 17 / 436 B hihihi1 2021-09-09 3:35:19
#35184 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 46 ms 352 K C++ 17 / 500 B Trần Đình Khánh Đăng 2021-04-18 1:16:10
#82288 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 45 ms 388 K C++ / 507 B Mr_Nguyễn 2022-04-21 15:20:04
#73364 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 44 ms 556 K C++ / 473 B Ngo Thanh Trung 2022-02-15 3:09:26
#48304 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 44 ms 356 K C++ / 301 B hm123 2021-09-18 14:53:48
#33075 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 44 ms 388 K C++ 17 / 435 B Nguyễn Minh Hoàng 2021-03-29 11:15:25
#72759 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 43 ms 368 K C++ / 310 B PAT 2022-02-11 18:12:39
#46552 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 43 ms 352 K C++ / 417 B Timelimited 2021-09-05 9:08:02
#51297 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 43 ms 356 K C++ 14 / 479 B violetzzz 2021-10-14 14:44:12
#45789 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 43 ms 352 K C++ / 421 B Nguyễn Văn Nghiêm 2021-08-28 7:05:57
#48448 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 43 ms 468 K C++ 17 / 457 B Nguyễn Minh Đức 2021-09-20 22:56:36
#91345 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 42 ms 368 K C++ 17 / 694 B Nguyễn Khắc Trung 2022-09-08 12:48:35
#82304 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 42 ms 348 K C++ / 468 B Đỗ Việt Cường 2022-04-21 16:14:03
#68208 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 42 ms 352 K C++ 11 / 349 B ThMinh 2022-01-06 9:06:12
#44486 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 42 ms 380 K C++ 14 / 503 B Hà Hoàng Hiệp 2021-08-18 13:56:25
#93043 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 41 ms 1160 K C++ 17 / 3 K Hoàng Xuân Vinh 2022-10-04 0:15:34
#79002 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 41 ms 380 K C++ 17 / 2 K Lương Minh Hiếu 2022-03-26 15:26:28
#82108 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 41 ms 384 K C++ 17 / 843 B Đỗ Bình Minh 2022-04-17 14:34:59
#67429 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 41 ms 352 K C++ 14 / 403 B . 2022-01-01 15:08:34
#87333 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 40 ms 384 K C++ 11 (Clang) / 3 K meow 2022-07-12 7:41:19
#75019 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 40 ms 380 K C++ / 692 B Xuân 2022-02-22 12:25:23
#39036 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 40 ms 404 K C++ 17 / 761 B Trần Bình 2021-06-16 14:53:37
#92972 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 40 ms 384 K C++ / 388 B bigbiii 2022-10-02 17:28:33
#34899 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 40 ms 356 K C++ 17 / 351 B hieudan-chuyenlethanhtong 2021-04-16 3:03:53
#102288 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 39 ms 484 K C++ / 744 B Huỳnh Vĩnh An 2022-11-16 7:48:15
#76845 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 39 ms 420 K C++ 17 / 787 B mc_hyuse202 2022-03-08 16:18:26
#33957 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 39 ms 352 K C++ 17 / 498 B Nguyễn Bình An 2021-04-09 5:40:18
#7902 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 39 ms 388 K C++ 17 / 546 B Đào Duy Bách 2020-06-29 0:32:12
#95737 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 38 ms 384 K C++ / 402 B Trần Hoàng Đạt 2022-10-20 1:15:19
#113924 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 38 ms 484 K C++ 11 (Clang) / 507 B Châu Tú Mi 2023-01-02 15:38:29
#74483 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 38 ms 512 K C++ / 619 B Doan Vo Thao My 2022-02-18 10:53:08
#72486 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 38 ms 380 K C++ 14 / 903 B nguyen khac thu 2022-02-11 7:20:09
#9105 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 38 ms 432 K C++ 11 / 463 B Nguyen Lmao 2020-10-04 10:56:31
#106991 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 37 ms 480 K C++ / 1 K nhatziet 2022-12-01 18:39:10
#102270 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 37 ms 1132 K C++ 11 / 290 B Dương Tấn Khôi 2022-11-16 4:06:21
#106644 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 37 ms 480 K C++ 17 / 488 B HieuLe 2022-11-30 13:41:07
#73223 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 37 ms 356 K C++ / 949 B ELVIN HAMMOND 2022-02-15 0:29:07
#41902 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 37 ms 368 K C++ / 735 B Đào Đình Bình 2021-07-09 9:46:21
#37150 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 37 ms 328 K C++ / 513 B Nguyen Loan 2021-05-20 2:56:50


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: