Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#60931 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 20 ms 292 K C++ 11 (NOI) / 3 K Durex+_+ 2021-12-03 15:38:03
#88984 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 23 ms 380 K C++ 11 / 436 B Trà Phương Nam 2022-08-11 14:32:47
#95723 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 23 ms 472 K C++ 17 / 1 K Nguyễn Khắc Trung 2022-10-20 1:08:59
#124846 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 23 ms 380 K C++ 14 / 412 B Đặng Nhật Đông 2023-03-04 8:38:34
#122793 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 24 ms 376 K C++ 17 / 367 B Phùng Nhật Minh 2023-02-28 0:39:34
#7660 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 25 ms 388 K C++ 14 / 2 K Nguyễn Hoàng Sơn 2020-06-19 7:06:55
#7625 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 25 ms 388 K C++ 17 / 544 B Vũ Huy Đức 2020-06-18 2:54:50
#34015 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 25 ms 576 K Pascal / 549 B Lâm Khánh An 2021-04-10 2:26:47
#33296 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 25 ms 284 K C++ 17 / 468 B batman 2021-03-31 8:22:02
#39060 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 25 ms 372 K C++ 14 / 877 B Trần Bình 2021-06-16 16:25:23
#96267 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 25 ms 384 K C++ 17 / 551 B Nguyễn Thanh Tùng 2022-10-21 9:16:22
#107243 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 25 ms 384 K C++ 17 / 1 K Kripperz 2022-12-02 15:14:18
#7687 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 26 ms 476 K C++ 11 (Clang) / 544 B Dương Thị Ngân Giang 2020-06-23 3:12:21
#7624 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 26 ms 388 K C++ 17 (Clang) / 544 B Nguyễn Thành Trung 2020-06-18 2:54:42
#7646 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 26 ms 388 K C++ 17 / 544 B Phạm Đức Tú 2020-06-18 2:56:02
#7644 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 26 ms 384 K C++ 17 (Clang) / 544 B Phạm Tiến Dũng 2020-06-18 2:55:59
#19453 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 26 ms 388 K C++ 17 / 570 B iwannabetheguy 2020-12-07 12:20:12
#34012 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 26 ms 596 K Pascal / 557 B Khuyen Tran 2021-04-10 2:24:45
#48306 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 26 ms 352 K C++ / 284 B hm123 2021-09-18 14:56:10
#59920 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 26 ms 384 K C++ 17 / 468 B Vũ Giang 2021-11-28 9:00:30
#127680 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 26 ms 384 K C++ 17 / 592 B TKduybich 2023-03-17 14:02:50
#122525 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 26 ms 480 K C++ 17 / 514 B Nam 2023-02-21 14:40:18
#7582 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 27 ms 404 K C++ / 552 B Nguyễn Hoàng Minh 2020-06-18 2:28:22
#7688 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 27 ms 388 K C++ 17 (Clang) / 544 B Vũ Thị Huyền Diệu 2020-06-23 3:13:46
#8750 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 27 ms 388 K C++ 17 / 594 B Lemon Garden 2020-09-22 13:54:11
#38849 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 27 ms 368 K C / 398 B Nguyễn Quốc Đạt 2021-06-12 11:35:56
#77941 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 27 ms 420 K C++ 17 / 793 B huỳnh anh tuấn 2022-03-18 16:22:01
#125893 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 27 ms 404 K C++ 17 / 1 K Trần Văn Nhân 2023-03-10 1:17:07
#61060 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 27 ms 488 K C++ 14 / 460 B DEATH 2021-12-04 13:31:31
#123686 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 27 ms 508 K C++ 17 / 488 B HieuLe 2023-03-01 8:01:59
#66040 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 27 ms 436 K C++ 17 / 793 B Trương Tuấn Tú 2021-12-23 4:54:56
#73273 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 27 ms 284 K Pascal / 441 B Tran Anh Quan 2022-02-15 1:23:34
#85331 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 27 ms 348 K C++ / 480 B Banh:) 2022-06-09 15:09:40
#95733 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 27 ms 384 K C++ / 590 B Phan Mạnh Hùng 2022-10-20 1:13:09
#123323 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 27 ms 356 K C++ 17 / 315 B Vũ Xuân Lâm 2023-03-01 3:18:15
#129221 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 27 ms 384 K C++ 14 / 376 B Vũ Minh Huyền 2023-03-28 0:58:44
#122820 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 27 ms 336 K C++ / 343 B Đặng Châu Anh 2023-02-28 0:46:58
#123698 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 27 ms 388 K C++ 17 / 457 B Vũ Đức Huy 2023-03-01 8:03:36
#119132 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 27 ms 372 K C++ / 572 B Nguyen Cong Kien 2023-02-10 9:24:03
#7611 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 28 ms 388 K C++ 14 / 544 B Hà Hoàng Hiệp 2020-06-18 2:51:23
#7775 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 28 ms 504 K C++ 14 / 546 B Lê Quang Trường 2020-06-26 0:30:16
#22284 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 28 ms 356 K C++ / 475 B chú bé đần 2020-12-17 8:01:29
#23988 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 28 ms 352 K C++ 11 / 485 B truongjr 2020-12-21 17:17:46
#69821 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 28 ms 380 K C++ 17 / 653 B Lê Văn Trường 2022-01-19 11:51:37
#63123 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 28 ms 488 K C++ 17 / 362 B Nguyễn Minh Đức 2021-12-15 13:43:03
#41809 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 28 ms 280 K Pascal / 492 B Nguyen Duc Anh 2021-07-08 10:41:42
#69402 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 28 ms 380 K C++ 17 / 443 B Gia Hưng 2022-01-15 9:18:26
#95705 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 28 ms 404 K C++ 17 / 688 B Trần Huy Hoàng 2022-10-20 1:02:16
#124848 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 28 ms 488 K C++ 11 / 691 B Nguyễn Võ Xuân Duy 2023-03-04 8:42:46
#4137 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 29 ms 380 K C++ / 418 B Đỗ Lê Quỳnh Mai 2020-02-17 13:16:02


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: