Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#104914 #5039. PALIN - Xâu đối xứng Accepted 100 21 ms 500 K Pascal / 725 B Thái Nguyễn Tuấn Ngọc 2022-11-24 14:39:29
#132009 #5039. PALIN - Xâu đối xứng Accepted 100 41 ms 384 K C++ 17 / 255 B dhp 2024-02-15 3:14:57
#138391 #5039. PALIN - Xâu đối xứng Accepted 100 21 ms 384 K C++ / 500 B bmmm 2024-03-04 13:32:52
#124039 #5039. PALIN - Xâu đối xứng Accepted 100 27 ms 384 K C++ 17 / 321 B Phạm Đức Thiện 2024-01-12 6:10:45
#105794 #5039. PALIN - Xâu đối xứng Accepted 100 21 ms 384 K C++ 17 / 432 B Vũ Đức Huy 2022-11-28 14:16:50
#105271 #5039. PALIN - Xâu đối xứng Accepted 100 24 ms 384 K C++ 17 / 672 B Ta Minh Kien 2022-11-25 8:22:14
#122002 #5039. PALIN - Xâu đối xứng Accepted 100 26 ms 372 K C++ 17 / 308 B Nguyễn Trọng Tấn K29 2024-01-04 10:19:41
#104651 #5039. PALIN - Xâu đối xứng Accepted 100 24 ms 372 K C++ 14 / 263 B Lường Ngọc An 2022-11-24 8:16:02
#132092 #5039. PALIN - Xâu đối xứng Accepted 100 33 ms 364 K C++ / 209 B ANNGU 2024-02-15 6:14:20
#132209 #5039. PALIN - Xâu đối xứng Accepted 100 31 ms 360 K C++ 17 (Clang) / 199 B Vũ Phong 2024-02-15 9:56:38
#119368 #5039. PALIN - Xâu đối xứng Accepted 100 27 ms 360 K C++ 14 / 308 B accvip 2023-12-22 14:54:21
#104701 #5039. PALIN - Xâu đối xứng Accepted 100 21 ms 360 K C++ 17 / 266 B Đặng Châu Anh 2022-11-24 8:42:52
#132013 #5039. PALIN - Xâu đối xứng Accepted 100 34 ms 356 K C++ 17 / 198 B phan quoc an 2024-02-15 3:16:43
#131955 #5039. PALIN - Xâu đối xứng Accepted 100 30 ms 356 K C++ 17 / 184 B Khoa-_-Ng(u)( ͡° ͜ʖ ͡°) 2024-02-15 2:56:00
#131986 #5039. PALIN - Xâu đối xứng Accepted 100 35 ms 356 K C++ 17 / 194 B vu minh hoang 2024-02-15 3:07:56
#130261 #5039. PALIN - Xâu đối xứng Accepted 100 29 ms 356 K C++ / 443 B Nguyễn Văn Faker 2024-02-01 14:49:43
#104713 #5039. PALIN - Xâu đối xứng Accepted 100 28 ms 356 K C++ / 298 B 444878 2022-11-24 8:47:21
#104714 #5039. PALIN - Xâu đối xứng Accepted 100 26 ms 356 K C++ / 259 B Nguyễn Tuấn Anh 2022-11-24 8:47:31
#104659 #5039. PALIN - Xâu đối xứng Accepted 100 23 ms 356 K C++ 14 / 225 B Vũ Đức Anh 2022-11-24 8:17:30
#104668 #5039. PALIN - Xâu đối xứng Accepted 100 23 ms 356 K C++ 14 / 209 B Nguyễn Danh Nhân 2022-11-24 8:21:21
#104647 #5039. PALIN - Xâu đối xứng Accepted 100 21 ms 356 K C++ 17 / 309 B Nguyễn Anh Tú 2022-11-24 8:15:40
#104624 #5039. PALIN - Xâu đối xứng Accepted 100 24 ms 356 K C++ 17 / 205 B Nguyễn Mạnh Dũng 2022-11-24 8:09:20
#104621 #5039. PALIN - Xâu đối xứng Accepted 100 21 ms 356 K C++ 17 / 211 B Nguyễn Huyền Trang 2022-11-24 8:09:16
#104631 #5039. PALIN - Xâu đối xứng Accepted 100 23 ms 356 K C++ 17 / 247 B Nguyễn Quốc Việt 2022-11-24 8:11:42
#132724 #5039. PALIN - Xâu đối xứng Accepted 100 32 ms 352 K C++ 17 (Clang) / 179 B An-_-Ng(u)( ͡° ͜ʖ ͡°) 2024-02-16 2:46:45
#132005 #5039. PALIN - Xâu đối xứng Accepted 100 34 ms 352 K C++ 17 / 197 B Ngô Trường 2024-02-15 3:13:42
#135573 #5039. PALIN - Xâu đối xứng Accepted 100 24 ms 352 K C++ / 242 B Đoàn Trung Hiếu 2024-02-21 8:20:03
#104642 #5039. PALIN - Xâu đối xứng Accepted 100 28 ms 352 K C++ 14 / 205 B Đồng Thị Phương Thảo 2022-11-24 8:14:21
#104645 #5039. PALIN - Xâu đối xứng Accepted 100 25 ms 352 K C++ 17 / 299 B Vũ Trần Lâm 2022-11-24 8:15:36
#104703 #5039. PALIN - Xâu đối xứng Accepted 100 24 ms 352 K C++ / 286 B Bùi Quốc Huy 2022-11-24 8:43:20
#105790 #5039. PALIN - Xâu đối xứng Accepted 100 20 ms 352 K C++ 17 / 293 B HieuLe 2022-11-28 14:15:06
#132122 #5039. PALIN - Xâu đối xứng Accepted 100 33 ms 348 K C++ 17 / 293 B The Toan 2024-02-15 7:27:42
#119353 #5039. PALIN - Xâu đối xứng Accepted 100 27 ms 348 K C++ 17 / 292 B Tiêu Dao 2023-12-22 14:29:34
#105267 #5039. PALIN - Xâu đối xứng Accepted 100 23 ms 348 K C++ 17 (Clang) / 329 B Trịnh Trọng Nghĩa 2022-11-25 8:20:42
#132280 #5039. PALIN - Xâu đối xứng Accepted 100 32 ms 344 K C++ 17 / 177 B mh 2024-02-15 11:18:13
#131980 #5039. PALIN - Xâu đối xứng Accepted 100 31 ms 344 K C++ 17 / 175 B ananan 2024-02-15 3:06:48
#132041 #5039. PALIN - Xâu đối xứng Accepted 100 46 ms 344 K C++ 17 (Clang) / 201 B Tuấn Thịnh 2024-02-15 3:29:44
#104656 #5039. PALIN - Xâu đối xứng Accepted 100 22 ms 344 K C++ 14 / 243 B Đinh Trần Anh Đức 2022-11-24 8:16:28
#104615 #5039. PALIN - Xâu đối xứng Accepted 100 22 ms 344 K C++ 17 / 178 B Đặng Huyền Trân 2022-11-24 8:07:59
#104641 #5039. PALIN - Xâu đối xứng Accepted 100 20 ms 344 K C++ 17 / 321 B Trùm CUỐI 2022-11-24 8:13:52
#143510 #5039. PALIN - Xâu đối xứng Accepted 100 27 ms 340 K C++ 17 / 261 B Nguyen Hai Dang 2024-03-30 13:38:35
#131968 #5039. PALIN - Xâu đối xứng Accepted 100 33 ms 340 K C++ / 216 B kurzgesagt 2024-02-15 3:01:39
#104670 #5039. PALIN - Xâu đối xứng Accepted 100 25 ms 340 K C++ 14 / 286 B Nguyễn Trần Tuấn Linh 2022-11-24 8:21:53
#132001 #5039. PALIN - Xâu đối xứng Accepted 100 33 ms 320 K C++ / 194 B laccoi 2024-02-15 3:11:43
#124397 #5039. PALIN - Xâu đối xứng Accepted 100 24 ms 320 K C++ 14 / 228 B Đào Đức Thắng 2024-01-14 5:01:50
#104639 #5039. PALIN - Xâu đối xứng Accepted 100 21 ms 276 K C++ (NOI) / 378 B Phùng Nhật Minh 2022-11-24 8:13:01


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: