Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#6317 #560. DFSDEMO - Minh họa thuật toán DFS (cơ bản) Accepted 100 35 ms 388 K C++ 14 / 798 B Trùm CUỐI 2020-04-26 2:01:08
#8782 #560. DFSDEMO - Minh họa thuật toán DFS (cơ bản) Accepted 100 28 ms 496 K C++ 14 / 752 B zero 2020-09-23 15:05:17
#9247 #560. DFSDEMO - Minh họa thuật toán DFS (cơ bản) Accepted 100 34 ms 400 K C++ 17 / 840 B Phạm Thế Phong 2020-10-06 8:25:52
#9258 #560. DFSDEMO - Minh họa thuật toán DFS (cơ bản) Accepted 100 47 ms 384 K C++ 14 / 586 B Hà Hoàng Hiệp 2020-10-06 8:59:16
#25093 #560. DFSDEMO - Minh họa thuật toán DFS (cơ bản) Accepted 100 23 ms 356 K C++ 11 / 808 B bacnguyen 2021-01-07 9:41:50
#26575 #560. DFSDEMO - Minh họa thuật toán DFS (cơ bản) Accepted 100 52 ms 4312 K C++ 14 / 603 B Nguyễn Nam Khang 2021-01-23 15:33:02
#26585 #560. DFSDEMO - Minh họa thuật toán DFS (cơ bản) Accepted 100 411 ms 98400 K C++ / 651 B Nguyễn Hoàng Long 2021-01-23 17:45:16
#26587 #560. DFSDEMO - Minh họa thuật toán DFS (cơ bản) Accepted 100 403 ms 98236 K C++ 14 / 697 B MeowT.dev 2021-01-23 18:00:53
#29474 #560. DFSDEMO - Minh họa thuật toán DFS (cơ bản) Accepted 100 35 ms 388 K C++ 17 / 701 B iwannabetheguy 2021-03-05 9:34:30
#32256 #560. DFSDEMO - Minh họa thuật toán DFS (cơ bản) Accepted 100 41 ms 480 K C++ / 671 B always tle 2021-03-24 3:57:09
#36006 #560. DFSDEMO - Minh họa thuật toán DFS (cơ bản) Accepted 100 39 ms 352 K C++ 14 / 507 B An Khánh Nguyễn 2021-04-27 13:49:03
#37127 #560. DFSDEMO - Minh họa thuật toán DFS (cơ bản) Accepted 100 25 ms 384 K C++ 17 / 575 B Phan Quý Thịnh 2021-05-19 7:03:30
#37234 #560. DFSDEMO - Minh họa thuật toán DFS (cơ bản) Accepted 100 45 ms 388 K C++ 11 / 575 B Trần Thái Toàn 2021-05-21 4:24:56
#37236 #560. DFSDEMO - Minh họa thuật toán DFS (cơ bản) Accepted 100 40 ms 516 K C++ / 470 B Nguyễn Tuấn Đạt 2021-05-21 4:27:52
#37418 #560. DFSDEMO - Minh họa thuật toán DFS (cơ bản) Accepted 100 40 ms 436 K C++ 17 / 828 B Nguyễn Trần Khánh Linh 2021-05-23 0:35:09
#37625 #560. DFSDEMO - Minh họa thuật toán DFS (cơ bản) Accepted 100 39 ms 384 K C++ 11 / 651 B shabipilamew 2021-05-26 7:19:34
#38991 #560. DFSDEMO - Minh họa thuật toán DFS (cơ bản) Accepted 100 32 ms 836 K C++ 17 (Clang) / 3 K Durex+_+ 2021-06-15 15:46:40
#45965 #560. DFSDEMO - Minh họa thuật toán DFS (cơ bản) Accepted 100 53 ms 360 K C++ 11 / 690 B violetzzz 2021-08-29 11:20:39
#46675 #560. DFSDEMO - Minh họa thuật toán DFS (cơ bản) Accepted 100 47 ms 380 K C++ 11 / 927 B sonsonson 2021-09-06 8:20:27
#46689 #560. DFSDEMO - Minh họa thuật toán DFS (cơ bản) Accepted 100 44 ms 380 K C++ 11 / 602 B Trần Mỹ Linh 2021-09-06 10:19:33
#46757 #560. DFSDEMO - Minh họa thuật toán DFS (cơ bản) Accepted 100 44 ms 352 K C++ / 771 B Nguyễn Minh Ngọc 2021-09-07 5:12:21
#46799 #560. DFSDEMO - Minh họa thuật toán DFS (cơ bản) Accepted 100 48 ms 360 K C++ / 932 B Lê Văn Sỹ 2021-09-07 11:00:37
#47281 #560. DFSDEMO - Minh họa thuật toán DFS (cơ bản) Accepted 100 58 ms 1276 K C++ 11 / 865 B Điệp viên 007 2021-09-10 13:51:50
#49191 #560. DFSDEMO - Minh họa thuật toán DFS (cơ bản) Accepted 100 33 ms 380 K C++ 14 / 1 K kekekekeke 2021-09-28 3:22:37
#50167 #560. DFSDEMO - Minh họa thuật toán DFS (cơ bản) Accepted 100 35 ms 356 K C++ 17 / 686 B hihihi1 2021-10-06 12:08:20
#51425 #560. DFSDEMO - Minh họa thuật toán DFS (cơ bản) Accepted 100 40 ms 380 K C++ / 936 B Xuân 2021-10-15 8:48:22
#53991 #560. DFSDEMO - Minh họa thuật toán DFS (cơ bản) Accepted 100 27 ms 380 K C++ 11 / 475 B Lê Công Bách 2021-10-30 8:14:20
#55742 #560. DFSDEMO - Minh họa thuật toán DFS (cơ bản) Accepted 100 62 ms 1640 K C++ / 547 B rrr 2021-11-07 1:41:40
#56523 #560. DFSDEMO - Minh họa thuật toán DFS (cơ bản) Accepted 100 33 ms 384 K C++ 11 / 567 B Nguyễn Thu Hà 2021-11-10 9:12:44
#59563 #560. DFSDEMO - Minh họa thuật toán DFS (cơ bản) Accepted 100 100 ms 12216 K C++ 14 / 626 B Xiceee 2021-11-25 17:03:43
#61643 #560. DFSDEMO - Minh họa thuật toán DFS (cơ bản) Accepted 100 37 ms 1536 K C++ 14 / 832 B minh nguyen le 2021-12-08 16:33:37
#66233 #560. DFSDEMO - Minh họa thuật toán DFS (cơ bản) Accepted 100 39 ms 448 K C++ 17 / 1 K Trương Tuấn Tú 2021-12-24 7:08:30
#70489 #560. DFSDEMO - Minh họa thuật toán DFS (cơ bản) Accepted 100 24 ms 384 K C++ 17 / 487 B Trần Quốc Huy 2022-01-24 10:15:49
#70493 #560. DFSDEMO - Minh họa thuật toán DFS (cơ bản) Accepted 100 32 ms 384 K C++ 11 (Clang) / 776 B Quách Gia Bảo 2022-01-24 11:23:10
#71032 #560. DFSDEMO - Minh họa thuật toán DFS (cơ bản) Accepted 100 42 ms 1532 K C++ / 469 B sg 2022-02-05 8:23:24
#71034 #560. DFSDEMO - Minh họa thuật toán DFS (cơ bản) Accepted 100 32 ms 384 K C++ 17 / 677 B Nguyễn Quốc Đạt 2022-02-05 10:04:17
#74584 #560. DFSDEMO - Minh họa thuật toán DFS (cơ bản) Accepted 100 45 ms 1660 K C++ 17 / 1 K Newbie 2022-02-19 8:01:23
#75188 #560. DFSDEMO - Minh họa thuật toán DFS (cơ bản) Accepted 100 43 ms 380 K C++ 17 / 619 B rpkrpkrpk 2022-02-23 14:03:31
#75266 #560. DFSDEMO - Minh họa thuật toán DFS (cơ bản) Accepted 100 33 ms 768 K C++ 14 / 930 B Trần Công Anh Khoa 2022-02-24 8:10:01
#75278 #560. DFSDEMO - Minh họa thuật toán DFS (cơ bản) Accepted 100 39 ms 728 K C++ 11 / 750 B Nguyễn Ngọc Anh Tuấn 2022-02-24 8:20:11
#75281 #560. DFSDEMO - Minh họa thuật toán DFS (cơ bản) Accepted 100 41 ms 764 K C++ 17 / 713 B Trần Phương Thảo 2022-02-24 8:21:49
#75288 #560. DFSDEMO - Minh họa thuật toán DFS (cơ bản) Accepted 100 35 ms 384 K C++ 17 / 586 B QQQuyet 2022-02-24 8:25:30
#75290 #560. DFSDEMO - Minh họa thuật toán DFS (cơ bản) Accepted 100 767 ms 197164 K C++ / 624 B tai 2022-02-24 8:26:06
#75291 #560. DFSDEMO - Minh họa thuật toán DFS (cơ bản) Accepted 100 47 ms 764 K C++ 11 / 660 B Doan Ba Hung 2022-02-24 8:27:53
#75292 #560. DFSDEMO - Minh họa thuật toán DFS (cơ bản) Accepted 100 33 ms 724 K C++ / 704 B Bùi Tuấn Đạt 2022-02-24 8:28:01
#75298 #560. DFSDEMO - Minh họa thuật toán DFS (cơ bản) Accepted 100 40 ms 484 K C++ 14 / 710 B Lê Đức Lưu 2022-02-24 8:30:32
#75300 #560. DFSDEMO - Minh họa thuật toán DFS (cơ bản) Accepted 100 38 ms 740 K C++ 11 / 610 B trần nguyễn lâm huy 2022-02-24 8:31:14
#75301 #560. DFSDEMO - Minh họa thuật toán DFS (cơ bản) Accepted 100 40 ms 732 K C++ 14 / 593 B Lê Thảo Nguyên 2022-02-24 8:32:19
#75306 #560. DFSDEMO - Minh họa thuật toán DFS (cơ bản) Accepted 100 41 ms 704 K C++ 11 / 484 B trantuanquynh 2022-02-24 8:34:11
#75313 #560. DFSDEMO - Minh họa thuật toán DFS (cơ bản) Accepted 100 45 ms 496 K C++ 11 / 651 B Đỗ Hoàn Gia Trí 2022-02-24 8:36:09


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: