Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#75316 #560. DFSDEMO - Minh họa thuật toán DFS (cơ bản) Accepted 100 73 ms 8292 K C++ 11 / 638 B Nguyen Linh Chi 2022-02-24 8:36:22
#75320 #560. DFSDEMO - Minh họa thuật toán DFS (cơ bản) Accepted 100 729 ms 197036 K C++ / 694 B Hoàng Trần Anh Phong 2022-02-24 8:38:30
#75322 #560. DFSDEMO - Minh họa thuật toán DFS (cơ bản) Accepted 100 60 ms 4220 K C++ / 594 B Thế Khánh 2022-02-24 8:40:16
#75326 #560. DFSDEMO - Minh họa thuật toán DFS (cơ bản) Accepted 100 35 ms 380 K C++ 11 / 547 B NTTN 2022-02-24 8:41:42
#75330 #560. DFSDEMO - Minh họa thuật toán DFS (cơ bản) Accepted 100 44 ms 708 K C++ / 593 B Trần Phương Nhi 2022-02-24 8:44:04
#75337 #560. DFSDEMO - Minh họa thuật toán DFS (cơ bản) Accepted 100 34 ms 388 K C++ / 625 B Phan Hồng Quân 2022-02-24 8:47:14
#75339 #560. DFSDEMO - Minh họa thuật toán DFS (cơ bản) Accepted 100 45 ms 512 K C++ / 680 B Nguyễn Văn Lực 2022-02-24 8:48:12
#75344 #560. DFSDEMO - Minh họa thuật toán DFS (cơ bản) Accepted 100 52 ms 1504 K C++ / 694 B p1234 2022-02-24 8:50:19
#75346 #560. DFSDEMO - Minh họa thuật toán DFS (cơ bản) Accepted 100 52 ms 4312 K C++ / 597 B Trịnh Phạm Thiện Tachi ngu 2022-02-24 8:50:50
#75350 #560. DFSDEMO - Minh họa thuật toán DFS (cơ bản) Accepted 100 61 ms 4256 K C++ / 649 B Ta Quang Ha 2022-02-24 8:54:42
#75358 #560. DFSDEMO - Minh họa thuật toán DFS (cơ bản) Accepted 100 36 ms 472 K C++ / 696 B Trần Trọng Hòa 2022-02-24 9:00:08
#75387 #560. DFSDEMO - Minh họa thuật toán DFS (cơ bản) Accepted 100 52 ms 4300 K C++ 14 / 510 B Hồ Nguyễn Thảo Nhi 2022-02-24 9:17:32
#75389 #560. DFSDEMO - Minh họa thuật toán DFS (cơ bản) Accepted 100 36 ms 452 K C++ 17 / 887 B Lê Minh Quân 2022-02-24 9:19:53
#76116 #560. DFSDEMO - Minh họa thuật toán DFS (cơ bản) Accepted 100 45 ms 448 K C++ 14 / 508 B Nguyễn Duy Hải Bằng 2022-03-02 1:52:15
#76267 #560. DFSDEMO - Minh họa thuật toán DFS (cơ bản) Accepted 100 37 ms 384 K C++ 11 / 2 K truongjr 2022-03-03 7:21:53
#76624 #560. DFSDEMO - Minh họa thuật toán DFS (cơ bản) Accepted 100 41 ms 368 K C++ 14 / 672 B noze 2022-03-05 13:23:00
#76640 #560. DFSDEMO - Minh họa thuật toán DFS (cơ bản) Accepted 100 41 ms 396 K C++ 17 (Clang) / 862 B Không có tên 2022-03-06 2:11:22
#77713 #560. DFSDEMO - Minh họa thuật toán DFS (cơ bản) Accepted 100 35 ms 480 K C++ 17 / 866 B mc_hyuse202 2022-03-16 12:47:02
#79348 #560. DFSDEMO - Minh họa thuật toán DFS (cơ bản) Accepted 100 36 ms 2640 K C++ 11 (NOI) / 1 K nguyen khac thu 2022-03-29 8:07:50
#80398 #560. DFSDEMO - Minh họa thuật toán DFS (cơ bản) Accepted 100 41 ms 480 K C++ 14 / 632 B Đỗ Bình Minh 2022-04-03 17:04:55
#81247 #560. DFSDEMO - Minh họa thuật toán DFS (cơ bản) Accepted 100 40 ms 348 K C++ / 648 B Đỗ Việt Cường 2022-04-11 12:55:50
#81550 #560. DFSDEMO - Minh họa thuật toán DFS (cơ bản) Accepted 100 44 ms 4316 K C++ 11 / 675 B Nguyễn Quốc Hùng 2022-04-13 5:35:07
#84008 #560. DFSDEMO - Minh họa thuật toán DFS (cơ bản) Accepted 100 31 ms 340 K C++ 17 / 627 B Ngọc Thịnh 2022-05-16 11:12:14
#85746 #560. DFSDEMO - Minh họa thuật toán DFS (cơ bản) Accepted 100 40 ms 376 K C++ 17 / 659 B Trần Văn Nhân 2022-06-15 16:03:22
#87234 #560. DFSDEMO - Minh họa thuật toán DFS (cơ bản) Accepted 100 35 ms 384 K C++ 11 / 663 B hm123 2022-07-11 0:23:59
#87857 #560. DFSDEMO - Minh họa thuật toán DFS (cơ bản) Accepted 100 44 ms 1532 K C++ 17 / 530 B Nguễn Minh Nhật 2022-07-18 13:49:19
#90941 #560. DFSDEMO - Minh họa thuật toán DFS (cơ bản) Accepted 100 43 ms 356 K C++ / 827 B Nguyễn Gia Bảo 2022-09-02 12:43:34
#91862 #560. DFSDEMO - Minh họa thuật toán DFS (cơ bản) Accepted 100 36 ms 832 K C++ / 492 B 3 2022-09-15 13:10:40
#91989 #560. DFSDEMO - Minh họa thuật toán DFS (cơ bản) Accepted 100 240 ms 23932 K C++ 17 / 655 B Võ Ngọc Sinh 2022-09-18 5:22:00
#91990 #560. DFSDEMO - Minh họa thuật toán DFS (cơ bản) Accepted 100 220 ms 23932 K C++ 17 / 659 B Nguyễn Khắc Trung 2022-09-18 5:24:57
#92523 #560. DFSDEMO - Minh họa thuật toán DFS (cơ bản) Accepted 100 36 ms 384 K C++ / 841 B Mai Mai 2022-09-25 7:37:44
#94891 #560. DFSDEMO - Minh họa thuật toán DFS (cơ bản) Accepted 100 94 ms 12128 K C++ 17 / 3 K Nguyễn Thanh Tùng 2022-10-16 9:49:56
#94931 #560. DFSDEMO - Minh họa thuật toán DFS (cơ bản) Accepted 100 95 ms 12168 K C++ 17 / 674 B meow 2022-10-16 13:11:56
#100138 #560. DFSDEMO - Minh họa thuật toán DFS (cơ bản) Accepted 100 34 ms 1764 K C++ 17 / 565 B Vũ Đức Huy 2022-11-09 13:28:00
#110035 #560. DFSDEMO - Minh họa thuật toán DFS (cơ bản) Accepted 100 34 ms 352 K C++ 17 (Clang) / 659 B meominh 2022-12-12 9:43:22
#119888 #560. DFSDEMO - Minh họa thuật toán DFS (cơ bản) Accepted 100 34 ms 384 K C++ 11 / 502 B Hoàng Quang Vũ 2023-12-24 2:16:29
#120334 #560. DFSDEMO - Minh họa thuật toán DFS (cơ bản) Accepted 100 38 ms 368 K C++ 17 (Clang) / 638 B Đặng Đình Minh 2023-12-26 2:46:05
#120337 #560. DFSDEMO - Minh họa thuật toán DFS (cơ bản) Accepted 100 43 ms 364 K C++ 17 / 582 B Phùng Nhật Minh 2023-12-26 2:48:38
#120338 #560. DFSDEMO - Minh họa thuật toán DFS (cơ bản) Accepted 100 54 ms 360 K C++ 17 / 623 B Lường Ngọc An 2023-12-26 2:48:50
#120340 #560. DFSDEMO - Minh họa thuật toán DFS (cơ bản) Accepted 100 34 ms 340 K C++ 17 / 735 B Vũ Trần Lâm 2023-12-26 2:48:51
#120341 #560. DFSDEMO - Minh họa thuật toán DFS (cơ bản) Accepted 100 32 ms 504 K C++ 17 / 716 B Nguyễn Quốc Việt 2023-12-26 2:48:58
#120343 #560. DFSDEMO - Minh họa thuật toán DFS (cơ bản) Accepted 100 44 ms 384 K C++ 17 / 547 B Nguyễn Tuấn Anh 2023-12-26 2:49:17
#120344 #560. DFSDEMO - Minh họa thuật toán DFS (cơ bản) Accepted 100 35 ms 352 K C++ 17 / 770 B Nguyễn Mạnh Dũng 2023-12-26 2:49:27
#120346 #560. DFSDEMO - Minh họa thuật toán DFS (cơ bản) Accepted 100 35 ms 356 K C++ 17 / 522 B Phan Minh Hùng 2023-12-26 2:49:48
#120347 #560. DFSDEMO - Minh họa thuật toán DFS (cơ bản) Accepted 100 34 ms 380 K C++ 17 / 692 B Trần Đăng Khoa 2023-12-26 2:51:39
#120348 #560. DFSDEMO - Minh họa thuật toán DFS (cơ bản) Accepted 100 34 ms 352 K C++ 17 / 636 B Nguyễn Huyền Trang 2023-12-26 2:51:47
#120350 #560. DFSDEMO - Minh họa thuật toán DFS (cơ bản) Accepted 100 36 ms 344 K C++ 17 (Clang) / 692 B Trần Minh Quân 2023-12-26 2:53:06
#120351 #560. DFSDEMO - Minh họa thuật toán DFS (cơ bản) Accepted 100 37 ms 356 K C++ 14 / 644 B Đinh Trần Anh Đức 2023-12-26 2:54:43
#120353 #560. DFSDEMO - Minh họa thuật toán DFS (cơ bản) Accepted 100 34 ms 476 K C++ / 690 B Cao Viết Bảo Khánh 2023-12-26 2:56:53
#120354 #560. DFSDEMO - Minh họa thuật toán DFS (cơ bản) Accepted 100 33 ms 352 K C++ 17 / 644 B Nguyễn Danh Nhân 2023-12-26 2:56:53


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: