Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
127 MAXFLOW - Luồng cực đại trên mạng 16 192 8.33%
300 TTHCN1 – Hình chữ nhật version 1 124 271 45.76%
301 TTTAMGIAC1 – Tam giác version 1 86 349 24.64%
302 TTTAMGIAC2 – Tam giác version 2 25 234 10.68%
303 TTHCN2 – Hình chữ nhật version 2 62 168 36.90%
304 TTHCN3 - Hình chữ nhật version 3 50 185 27.03%
305 TTPTB1 – Phương trình bậc nhất 40 167 23.95%
306 TTPTB2 – Phương trình bậc hai 31 200 15.50%
307 TTHPTB1 – Hệ phương trình bậc nhất 23 109 21.10%
308 TTDATE – Ngày tháng 52 132 39.39%
309 TTDTICH – Diện tích 59 140 42.14%
310 TTSUM1 – Tính tổng version 1 230 608 37.83%
311 TTSUM2 – Tính tổng version 2 150 277 54.15%
312 TTSUM3 – Tính tổng version 3 129 284 45.42%
313 TTDATE2 – Đổi thời gian 61 106 57.55%
314 MK3SUM1 – Tính tổng nghịch đảo 73 364 20.05%
315 MK5SUM – Tính tổng nghịch đảo lẻ 57 215 26.51%
316 MK6SUM – Tính tổng version 4 78 246 31.71%
317 MK12SUM – Đa thức 11 104 10.58%
318 MK15SUM – Tính tổng version 6 74 250 29.60%
319 MK16SUM – Tính tổng version 7 36 87 41.38%
320 MK20SOHOC – Liệt kê ước nguyên dương 61 217 28.11%
321 MK21SOHOC – Tổng ước 2 98 301 32.56%
322 MK23SOHOC – Đếm ước nguyên dương 77 166 46.39%
323 MK29SOHOC – Ước số (4) 62 248 25.00%