Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
2341 CONSEQ 4 20 20.00%
40 HY033 - Dán đề can 4 11 36.36%
1322 RCOVER - Phần bị phủ 4 12 33.33%
1067 MAGIC - Magic 4 5 80.00%
1323 NUMLOCK - Khóa số 4 17 23.53%
1324 BUS - Đón nhân viên 4 13 30.77%
1072 LANDS - Xâm chiếm lãnh thổ 4 8 50.00%
1073 FLOWER - DI CHUYỂN CHẬU HOA 4 29 13.79%
1333 CHANGE2D - Biến đổi 2D 4 6 66.67%
2101 ODD 4 16 25.00%
1094 SYM 4 45 8.89%
846 NOST2 - Không Binary index tree 4 6 66.67%
1372 SWAPBALL - Tráo bi 4 5 80.00%
94 BITCLEAR – Xóa bit 4 13 30.77%
1128 CIRCLE - Dây chuyền thông báo 4 13 30.77%
1402 CHEFINV 4 12 33.33%
642 DANCING 4 9 44.44%
901 ESCAPE - Mất tích trong vũ trụ 4 4 100.00%
1414 FEAST - Bữa tiệc 4 48 8.33%
2182 LAWRENCE 4 6 66.67%
1433 PATHS - Đường đi 4 116 3.45%
1184 PETROL - Trạm bơm xăng 4 5 80.00%
2209 TETEXERCISE 4 7 57.14%
1192 CVER - Cạnh nhỏ nhất 4 9 44.44%
685 BUILDROAD - Xây dựng đường 4 26 15.38%