Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#47921 #383. BLSCALES - Cân đĩa thăng bằng Accepted 100 534 ms 3032 K C++ / 337 B hm123 2021-09-15 19:34:09
#97382 #383. BLSCALES - Cân đĩa thăng bằng Accepted 100 1056 ms 9832 K C++ 17 / 396 B Vũ Đức Triệu 2022-10-31 14:38:58
#110480 #383. BLSCALES - Cân đĩa thăng bằng Accepted 100 486 ms 3404 K C++ / 416 B Thiên Bình 2022-12-14 14:34:34
#121006 #383. BLSCALES - Cân đĩa thăng bằng Accepted 100 840 ms 8952 K C++ 17 / 435 B whatda123 2023-12-29 2:49:40
#48700 #383. BLSCALES - Cân đĩa thăng bằng Accepted 100 453 ms 2940 K C++ 14 / 438 B hihihi1 2021-09-23 3:58:13
#62034 #383. BLSCALES - Cân đĩa thăng bằng Accepted 100 555 ms 79216 K C++ / 439 B Mai Nguyễn 2021-12-10 9:03:34
#120070 #383. BLSCALES - Cân đĩa thăng bằng Accepted 100 495 ms 1148 K C++ / 481 B chu tâm 2023-12-24 13:30:44
#59637 #383. BLSCALES - Cân đĩa thăng bằng Accepted 100 512 ms 1420 K C++ 17 / 524 B Pham Doan Tung 2021-11-26 3:35:28
#39769 #383. BLSCALES - Cân đĩa thăng bằng Accepted 100 301 ms 1468 K C++ 17 / 532 B Phạm Đức Anh 2021-06-25 10:01:51
#120987 #383. BLSCALES - Cân đĩa thăng bằng Accepted 100 455 ms 2936 K C++ 11 (NOI) / 532 B Khangg 2023-12-29 2:18:26
#97539 #383. BLSCALES - Cân đĩa thăng bằng Accepted 100 106 ms 6528 K C++ 17 / 544 B Tran Cong Toan 2022-11-01 4:14:16
#120975 #383. BLSCALES - Cân đĩa thăng bằng Accepted 100 513 ms 5500 K C++ / 548 B người tình mùa đông 2023-12-28 20:53:35
#97425 #383. BLSCALES - Cân đĩa thăng bằng Accepted 100 421 ms 8100 K C++ 17 / 551 B Hồ Vũ Thanh Bình 2022-10-31 16:09:11
#5977 #383. BLSCALES - Cân đĩa thăng bằng Accepted 100 189 ms 1112 K C++ 14 / 557 B Phạm Văn Sơn Dương 2020-04-19 15:35:12
#119910 #383. BLSCALES - Cân đĩa thăng bằng Accepted 100 775 ms 78712 K C++ / 558 B Nguyễn Gia Bảo Thy 2023-12-24 3:14:35
#29877 #383. BLSCALES - Cân đĩa thăng bằng Accepted 100 850 ms 14540 K C++ 11 / 559 B Hoàng Văn Diệu 2021-03-09 2:20:37
#31945 #383. BLSCALES - Cân đĩa thăng bằng Accepted 100 140 ms 1424 K C++ 17 / 562 B Nguyễn Minh Hoàng 2021-03-20 14:12:07
#125862 #383. BLSCALES - Cân đĩa thăng bằng Accepted 100 116 ms 2940 K C++ 17 / 562 B Quốc Hưng 2024-01-19 9:05:08
#120526 #383. BLSCALES - Cân đĩa thăng bằng Accepted 100 519 ms 5500 K C++ 17 / 577 B Huỳnh Tiến Dũng 2023-12-26 12:12:11
#126798 #383. BLSCALES - Cân đĩa thăng bằng Accepted 100 298 ms 1852 K C++ 17 / 598 B Phạm Đức Thiện 2024-01-23 7:28:26
#41721 #383. BLSCALES - Cân đĩa thăng bằng Accepted 100 1342 ms 59104 K C++ / 600 B Nguyễn Quang Ninh 2021-07-08 3:51:40
#147548 #383. BLSCALES - Cân đĩa thăng bằng Accepted 100 123 ms 3180 K C++ 17 / 605 B nb_lytutrong_phamhoangnam 2024-04-29 18:15:58
#121017 #383. BLSCALES - Cân đĩa thăng bằng Accepted 100 442 ms 980 K C++ 11 (NOI) / 612 B Trần Minh Trí 2023-12-29 3:34:05
#119611 #383. BLSCALES - Cân đĩa thăng bằng Accepted 100 739 ms 9628 K C++ 17 / 629 B Vu Hoang Viet 2023-12-23 4:11:27
#51272 #383. BLSCALES - Cân đĩa thăng bằng Accepted 100 439 ms 8788 K C++ / 630 B Onii Chan 2021-10-14 9:58:50
#119703 #383. BLSCALES - Cân đĩa thăng bằng Accepted 100 284 ms 1788 K C++ 14 / 632 B Nguyễn Thanh Thuyên 2023-12-23 8:59:27
#35582 #383. BLSCALES - Cân đĩa thăng bằng Accepted 100 543 ms 14160 K C++ 14 / 635 B Duong Thao 2021-04-21 15:41:47
#35479 #383. BLSCALES - Cân đĩa thăng bằng Accepted 100 130 ms 3020 K C++ 17 / 637 B Con Vịt Kutee 2021-04-20 16:16:29
#29927 #383. BLSCALES - Cân đĩa thăng bằng Accepted 100 278 ms 4576 K C++ 11 / 641 B shabipilamew 2021-03-09 7:40:48
#126804 #383. BLSCALES - Cân đĩa thăng bằng Accepted 100 303 ms 1748 K C++ 17 / 641 B Tuấn Kiệt 2024-01-23 7:30:47
#116179 #383. BLSCALES - Cân đĩa thăng bằng Accepted 100 384 ms 1088 K C++ 17 / 643 B le chi huy 2023-01-18 8:41:50
#143657 #383. BLSCALES - Cân đĩa thăng bằng Accepted 100 709 ms 13916 K C++ 17 / 643 B R⟳ B🧠 ➡ E💥 B🧠💯 2024-03-31 12:58:47
#116182 #383. BLSCALES - Cân đĩa thăng bằng Accepted 100 388 ms 1116 K C++ 17 / 647 B Luong Quoc Bao 2023-01-18 8:45:30
#126370 #383. BLSCALES - Cân đĩa thăng bằng Accepted 100 1174 ms 14588 K C++ 17 / 649 B mama 2024-01-21 16:42:17
#44318 #383. BLSCALES - Cân đĩa thăng bằng Accepted 100 207 ms 83012 K C++ / 656 B ra 2021-08-17 3:00:39
#116169 #383. BLSCALES - Cân đĩa thăng bằng Accepted 100 446 ms 996 K C++ 17 / 657 B thieuphaminhtien 2023-01-18 8:30:07
#8777 #383. BLSCALES - Cân đĩa thăng bằng Accepted 100 163 ms 1536 K C++ 17 / 664 B Nguyễn Hoàng Sơn 2020-09-23 13:00:01
#120475 #383. BLSCALES - Cân đĩa thăng bằng Accepted 100 116 ms 2156 K C++ 17 / 671 B Vo Hong Phat 2023-12-26 9:35:24
#147550 #383. BLSCALES - Cân đĩa thăng bằng Accepted 100 110 ms 3124 K C++ 17 (Clang) / 680 B Lê Xuân Ngưu 2024-04-29 18:21:31
#149938 #383. BLSCALES - Cân đĩa thăng bằng Accepted 100 278 ms 2176 K C++ 17 / 672 B Phan Quốc Triệu 2024-05-15 2:03:06
#116171 #383. BLSCALES - Cân đĩa thăng bằng Accepted 100 213 ms 1148 K C++ 17 / 688 B Lê Hồng Phúc 2023-01-18 8:33:53
#139250 #383. BLSCALES - Cân đĩa thăng bằng Accepted 100 518 ms 5096 K C++ 17 / 691 B LDKM 2024-03-08 5:31:37
#99005 #383. BLSCALES - Cân đĩa thăng bằng Accepted 100 296 ms 4804 K C++ / 699 B Đình Hòa 2022-11-06 9:56:34
#135073 #383. BLSCALES - Cân đĩa thăng bằng Accepted 100 503 ms 13972 K C++ / 701 B Nguyễn Văn Faker 2024-02-20 9:20:02
#153548 #383. BLSCALES - Cân đĩa thăng bằng Accepted 100 121 ms 3424 K C++ 17 / 705 B Đặng Hải Long 2024-06-07 3:38:56
#46201 #383. BLSCALES - Cân đĩa thăng bằng Accepted 100 902 ms 49376 K C++ 11 / 706 B Phạm Đức Hào 2021-09-01 11:54:21
#40680 #383. BLSCALES - Cân đĩa thăng bằng Accepted 100 144 ms 1476 K C++ / 712 B Nguyễn Quốc Đạt 2021-07-01 4:14:36
#5767 #383. BLSCALES - Cân đĩa thăng bằng Accepted 100 86 ms 1504 K C++ 11 (Clang) / 713 B Dương Thị Ngân Giang 2020-04-14 9:36:34
#124037 #383. BLSCALES - Cân đĩa thăng bằng Accepted 100 500 ms 10232 K C++ 17 / 714 B DANV 2024-01-12 5:52:03
#97570 #383. BLSCALES - Cân đĩa thăng bằng Accepted 100 507 ms 14032 K C++ 17 / 716 B Trần Như Hoàng Phúc 2022-11-01 5:21:01


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: